گرامر زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان آلمانی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

اسامی و حروف تعریف
Nomen und Artikel

در این بخش با انواع حروف تعریف معین و نامعین و کاربردها و ساختارهای گرامری آنها آشنا می شوید.

7 درس
زمان‌ها
Zeitformen

در این بخش با انواع زمان ها در زبان آلمانی، کاربردها و ساختارهای گرامری آنها به طور کامل آشنا می شوید.

6 درس
افعال
Verben

در این بخش با انواع افعال آلمانی، و ساختارهای مرتبط با افعال مانند حالت های مجهولی، انعکاسی و ... آشنا می شوید.

11 درس
ضمایر
Pronomen

در این بخش با انواع متفاوت ضمایر در زبان آلمانی و کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می شوید.

5 درس
صفات و قیدها
Adjektiven und Adverbien

در این بخش با انواع صفات و قیدها در زبان آلمانی، نحوه استفاده، ساختارهای صرف و حالت های مقایسه ای آنها آشنا می شوید.

5 درس
ساختار جملات
Satzbau

در این بخش با ساختار جملات و همچنین جایگاه واژگان در جملات آشنا می‌شوید.

5 درس
حروف اضافه
Präpositionen

در این بخش با انواع متفاوت حروف اضافه در زبان آلمانی و همچنین نقش دستوری آنها آشنا می‌شوید.

2 درس
ساختار و ساخت واژگان
Wortstruktur und Wortbildung

در این بخش به شیوه‌های رایج ترکیب واژگان برای ساخت واژه‌ای جدید پراخته می‌شود و با قواعد اصلی ساخت واژگان مختلف آشنا می‌شوید.

3 درس
نشانه‌های نقطه‌گذاری
Interpunktion

نشانه‌های نقطه‌گذاری نشانه‌هایی هستند که برای روشن کردن معنی و مشخص کردن آغاز و انجام عبارت‌ها، جمله‌ها و بندها در نگارش به‌کار می‌روند، در این بخش با این نشانه‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

8 درس
اسامی و حروف تعریف
Nomen und Artikel

در این بخش با انواع حروف تعریف معین و نامعین و کاربردها و ساختارهای گرامری آنها آشنا می شوید.

7 درس
زمان‌ها
Zeitformen

در این بخش با انواع زمان ها در زبان آلمانی، کاربردها و ساختارهای گرامری آنها به طور کامل آشنا می شوید.

6 درس
افعال
Verben

در این بخش با انواع افعال آلمانی، و ساختارهای مرتبط با افعال مانند حالت های مجهولی، انعکاسی و ... آشنا می شوید.

11 درس
ضمایر
Pronomen

در این بخش با انواع متفاوت ضمایر در زبان آلمانی و کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می شوید.

5 درس
صفات و قیدها
Adjektiven und Adverbien

در این بخش با انواع صفات و قیدها در زبان آلمانی، نحوه استفاده، ساختارهای صرف و حالت های مقایسه ای آنها آشنا می شوید.

5 درس
ساختار جملات
Satzbau

در این بخش با ساختار جملات و همچنین جایگاه واژگان در جملات آشنا می‌شوید.

5 درس
حروف اضافه
Präpositionen

در این بخش با انواع متفاوت حروف اضافه در زبان آلمانی و همچنین نقش دستوری آنها آشنا می‌شوید.

2 درس
ساختار و ساخت واژگان
Wortstruktur und Wortbildung

در این بخش به شیوه‌های رایج ترکیب واژگان برای ساخت واژه‌ای جدید پراخته می‌شود و با قواعد اصلی ساخت واژگان مختلف آشنا می‌شوید.

3 درس
نشانه‌های نقطه‌گذاری
Interpunktion

نشانه‌های نقطه‌گذاری نشانه‌هایی هستند که برای روشن کردن معنی و مشخص کردن آغاز و انجام عبارت‌ها، جمله‌ها و بندها در نگارش به‌کار می‌روند، در این بخش با این نشانه‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.

8 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان