آموزش گرامر زبان آلمانی

در این بخش میتوانید به یک کتابخانه دسته بندی شده از دروس گرامری دسترسی داشته باشید.

اسامی و حروف تعریف

Nomen und Artikel

برخی از درس های این بخش:

جنسیت حروف تعریف حالت جمع حالت فاعلی حالت مفعولی مستقیم حالت مفعولی غیرمستقیم حالت مالکی

در این بخش با انواع حروف تعریف معین و نامعین و کاربردها و ساختارهای گرامری آنها آشنا می شوید.

زمان‌ها

Zeitformen

برخی از درس های این بخش:

زمان حال ساده زمان حال کامل زمان گذشته ساده زمان گذشته کامل زمان آینده زمان آینده کامل

در این بخش با انواع زمان ها در زبان آلمانی، کاربردها و ساختارهای گرامری آنها به طور کامل آشنا می شوید.

افعال

Verben

برخی از درس های این بخش:

فعل sein فعل haben افعال مودال یا وجهی مصدر افعال انعکاسی افعال تفکیک پذیر/ناپذیر افعال گذرا و ناگذر حالت مجهول

در این بخش با انواع افعال آلمانی، و ساختارهای مرتبط با افعال مانند حالت های مجهولی، انعکاسی و ... آشنا می شوید.

ضمایر

Pronomen

برخی از درس های این بخش:

ضمایر شخصی ضمایر ملکی ضمایر انعکاسی ضمایر اشاره ضمایر نامعین

در این بخش با انواع متفاوت ضمایر در زبان آلمانی و کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می شوید.

صفات و قیدها

Adjektiven und Adverbien

برخی از درس های این بخش:

صفات تطبیق صفات شکل مقایسه‌ای صفات انواع قیدها جایگاه و شکل مقایسه‌ای قیدها

در این بخش با انواع صفات و قیدها در زبان آلمانی، نحوه استفاده، ساختارهای صرف و حالت های مقایسه ای آنها آشنا می شوید.

ساختار جملات

Satzbau

برخی از درس های این بخش:

جملات پایه عبارت‌های منفی جملات پرسشی حروف ربط جملات پیرو

در این بخش با ساختار جملات و همچنین جایگاه واژگان در جملات آشنا می‌شوید.

حروف اضافه

Präpositionen

برخی از درس های این بخش:

انواع حروف اضافه حروف اضافه و نقش‌های دستوری

در این بخش با انواع متفاوت حروف اضافه در زبان آلمانی و همچنین نقش دستوری آنها آشنا می‌شوید.

ساختار و ساخت واژگان

Wortstruktur und Wortbildung

برخی از درس های این بخش:

ساختار افعال ساختار اسامی ساختار صفت‌ها

در این بخش به شیوه‌های رایج ترکیب واژگان برای ساخت واژه‌ای جدید پراخته می‌شود و با قواعد اصلی ساخت واژگان مختلف آشنا می‌شوید.

نشانه‌های نقطه‌گذاری

Interpunktion

برخی از درس های این بخش:

نقطه علامت سوال و تعجب ویرگول دو نقطه و نقطه ویرگول خط تیره و نشان نقل قول علامت آپوستروفی قلاب و پرانتز سه نقطه و ممیز

نشانه‌های نقطه‌گذاری نشانه‌هایی هستند که برای روشن کردن معنی و مشخص کردن آغاز و انجام عبارت‌ها، جمله‌ها و بندها در نگارش به‌کار می‌روند، در این بخش با این نشانه‌ها بیشتر آشنا می‌شوید.