الفبا و تلفظ آلمانی

الفبا و تلفظ آلمانی


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان آلمانی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان آلمانی است.

الفبای آلمانی
Deutsche Rechtschreibung

الفبای آلمانی 26 حروف تشکیل شده است، در این بخش با حروف الفبای آلمانی و صداها و ساختارهای آنها آشنا می شوید.

3 درس
حروف بی صدا
Konsonanten

حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

25 درس
حروف صدادار
Selbstlaute

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

19 درس
الفبای آلمانی
Deutsche Rechtschreibung

الفبای آلمانی 26 حروف تشکیل شده است، در این بخش با حروف الفبای آلمانی و صداها و ساختارهای آنها آشنا می شوید.

3 درس
حروف بی صدا
Konsonanten

حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

25 درس
حروف صدادار
Selbstlaute

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

19 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان