آموزش تلفظ و الفبای زبان آلمانی

در این بخش میتوانید به یک کتابخانه دسته بندی شده از دروس تلفظ و الفبا دسترسی داشته باشید.

الفبای آلمانی

Deutsche Rechtschreibung

برخی از درس های این بخش:

الفبای آلمانی تلفظ حروف الفبا حروف ترکیبی زبان آلمانی

الفبای آلمانی 26 حروف تشکیل شده است، در این بخش با حروف الفبای آلمانی و صداها و ساختارهای آنها آشنا می شوید.

حروف بی صدا

Konsonanten

برخی از درس های این بخش:

صدای /b/ صدای /d/ صدای /f/ صدای /g/ صدای /h/ صدای /j/ صدای /k/ صدای /l/

حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

حروف صدادار

Selbstlaute

برخی از درس های این بخش:

صدای /a:/ صدای /a/ صدای /ɔ/ صدای /o:/ صدای /iː/ صدای /ɪ/ صدای /ɛ:/ صدای /ɛ/

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.