ساختار جمله در زبان اسپانیایی

ساختار جمله در زبان اسپانیایی

la estructura de la oración


جملات مجموعی از یک یا چند کلمه هستند که پیامی را از گوینده به مخاطب منتقل می‌کنند. در این بخش با انواع جملات و ساختار آن در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

جمله
la oración

در این درس با تعریف جمله و عبارت و انواع جمله در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

انواع گزاره
tipos de predicados

این درس درمورد تعریف گزاره و انواع آن در زبان اسپانیایی است.

جملات مثبت
las oraciones afirmativas

در این درس با ساختار جملات مثبت در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

جملات منفی
las oraciones negativas

در این درس با کلمات منفی‌ساز و ساختار جملات منفی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

جملات پرسشی
las oraciones interogativas

این درس درمورد انواع جملات پرسشی و نحوه ساخت آنها در زبان اسپانیایی است.

حروف ربط
conjunciones

حروف ربط به ما این امکان را می‌دهند تا کلمات، عبارات و جمله‌ها را بهم وصل کنیم. در این درس با انواع حروف ربط در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

عبارات موصولی
las oraciones relativas

عبارات موصولی دسته‌ای از عبارات پیرو هستند که درمورد یک اسم یا ضمیر در جمله اصلی به ما اطلاعات اضافی می‌دهند. در این درس با انواع عبارات موصولی آشنا می‌شویم.

جملات شرطی
las oraciones condicionales

جملات شرطی وقوع اتفاق را تحت شرایطی بیان می‌کنند. در این درس با انواع جملات شرطی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

نقل‌قول غیرمستقیم
las oraciones en estilo indirecto

نقل‌قول غیرمستقیم برای بیان گفته‌های فردی دیگر به‌شکل غیرمستقیم استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و قوانین جملات نقل‌قولی غیرمستقیم آشنا می‌شویم.

کوتاه‌کردن جملات
abreviación de oraciones

در زبان اسپانیایی این امکان وجود دارد تا با استفاده از شکل غیرشخصی افعال برخی جملات را کوتاه‌تر کنیم. در این درس با نحوه کوتاه‌کردن جملات آشنا خواهیم شد.

جملات غیرشخصی
oraciones impersonales

جملات غیرشخصی از نظر گرامری فاعل ندارند و به ما این امکان را می‌دهند که به‌طور کلی صحبت کنیم. در این درس با انواع جملات غیرشخصی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

جمله
la oración

در این درس با تعریف جمله و عبارت و انواع جمله در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

انواع گزاره
tipos de predicados

این درس درمورد تعریف گزاره و انواع آن در زبان اسپانیایی است.

جملات مثبت
las oraciones afirmativas

در این درس با ساختار جملات مثبت در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

جملات منفی
las oraciones negativas

در این درس با کلمات منفی‌ساز و ساختار جملات منفی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

جملات پرسشی
las oraciones interogativas

این درس درمورد انواع جملات پرسشی و نحوه ساخت آنها در زبان اسپانیایی است.

حروف ربط
conjunciones

حروف ربط به ما این امکان را می‌دهند تا کلمات، عبارات و جمله‌ها را بهم وصل کنیم. در این درس با انواع حروف ربط در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

عبارات موصولی
las oraciones relativas

عبارات موصولی دسته‌ای از عبارات پیرو هستند که درمورد یک اسم یا ضمیر در جمله اصلی به ما اطلاعات اضافی می‌دهند. در این درس با انواع عبارات موصولی آشنا می‌شویم.

جملات شرطی
las oraciones condicionales

جملات شرطی وقوع اتفاق را تحت شرایطی بیان می‌کنند. در این درس با انواع جملات شرطی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

نقل‌قول غیرمستقیم
las oraciones en estilo indirecto

نقل‌قول غیرمستقیم برای بیان گفته‌های فردی دیگر به‌شکل غیرمستقیم استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و قوانین جملات نقل‌قولی غیرمستقیم آشنا می‌شویم.

کوتاه‌کردن جملات
abreviación de oraciones

در زبان اسپانیایی این امکان وجود دارد تا با استفاده از شکل غیرشخصی افعال برخی جملات را کوتاه‌تر کنیم. در این درس با نحوه کوتاه‌کردن جملات آشنا خواهیم شد.

جملات غیرشخصی
oraciones impersonales

جملات غیرشخصی از نظر گرامری فاعل ندارند و به ما این امکان را می‌دهند که به‌طور کلی صحبت کنیم. در این درس با انواع جملات غیرشخصی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان