فعل معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

فعل معلوم و مجهول در زبان انگلیسی

Active and Passive Voice


اگر فعلی هم با فاعل و هم با مفعول بیاید فعل معلوم و اگر بدون مفعول بیاید فعل مجهول است. در این درس به بررسی افعال معلوم و مجهول در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

فعل معلوم و مجهول

Active and Passive Voice

افعال گذرا (transitive verbs) در زبان انگلیسی دو حالت معلوم و مجهول به خود می‌گیرند. فعلی گذرا است که علاوه بر فاعل نیاز به مفعول هم داشته باشد. اگر فعلی هم با فاعل و هم با مفعول بیاید فعل معلوم (active) و اگر بدون فاعل بیاید فعل مجهول یا passive verb است. ابتدا چند جمله مجهول در انگلیسی را ببینید:

مجهول معلوم
The lion was killed by the hunter. The hunter killed the lion.
The windows have been cleaned. Someone has cleaned the windows.

برای تبدیل کردن جمله معلوم به مجهول ابتدا باید فاعل (subject) جمله را حذف کنیم. بعد باید مفعول (object) جمله را به ابتدای جمله منتقل کنیم. کار بعدی تبدیل فعل از معلوم به مجهول است. برای این کار باید از شکل درست be به علاوه شکل سوم فعل (past participle) استفاده کنیم، اگر زمان حال بود am/is/are و اگر گذشته بود was/were به علاوه شکل سوم می‌آوریم.

the rest of the sentence past participle be object
all over the world spoken is English
cleaned have been The windows
served was being Lunch
soon finished will be The work
to the party invited might have been They

ما معمولا می‌توانیم با فعل got مجهول بسازیم. این کاربرد بیشتر در انگلیسی محاوره‌ای کاربرد دارد.

Be careful with the glass. It might get broken.

مراقب لیوان باش. ممکن است بشکند.

Peter got hurt in a crash.

"پیتر" در تصادف آسیب دید.

برای نشان دادن فاعل در جمله‌های مجهول از حرف اضافه by استفاده می‌کنیم، یعنی می‌توانیم در انتهای جمله مجهول از by به علاوه فاعل استفاده کنیم، مثلا:

She was attacked by a dangerous dog.

او توسط سگی خطرناک مورد حمله واقع شد.

The money was stolen by her husband.

پول توسط شوهرش دزدیده شده بود.

افعالی که دو تا مفعول داشته باشند (مفعول مستقیم (direct object) و مفعول غیرمستقیم (indirect object)) می‌توانیم با هر دوی این مفعول‌ها جمله مجهول بسازیم، به این مثال‌ها دقت کنید:

مجهول 2 مجهول 1 معلوم
He was given a book for his birthday. A book was given to him for his birthday. I gave him a book for his birthday.
She was sent a cheque for a thousand euros. A cheque for a thousand euros was sent to her. Someone sent her a cheque for a thousand euros.

با افعال عبارتی (phrasal verbs) نیز می‌توان جمله مجهول ساخت. برای این کار کافی است بعد از شکل سوم فعل، حرف اضافه را بیاوریم. به مثال‌ها توجه کنید:

مجهول معلوم
The meeting was called off. They called off the meeting.
He was looked after by his grandmother. His grandmother looked after him.
He will be sent away to school. They will send him away to school.

برخی فعل‌ها در انگلیسی بیشتر به صورت مجهول کاربرد دارند. این فعل‌ها معمولا با مصدر با to می‌آیند و بیشتر در زبان نوشتاری یا موقعیت‌های رسمی کاربرد دارد. برخی از این افعال عبارتند از:

be supposed to be expected to be asked to
be scheduled to be allowed to be told to

John has been asked to make a speech at the meeting.

از "جان" خواسته شد تا در جلسه سخنرانی کند.

You are supposed to wear a uniform.

شما موظف هستید لباس فرم بپوشید.

The meeting is scheduled to start at seven.

شروع جلسه برای ساعت هفت برنامه‌ریزی شده است.

بخش قبل
فعل معلوم و مجهول در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان