کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان ترکی استانبولی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

زمان حال
Şimdiki zaman

در این درس به معرفی زمان حال (Şimdiki zaman) و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی و همچنین قواعد گرامری مرتبط با این زمان می‌پردازیم.

زمان گذشته مشخص
Belirli geçmiş zaman

در این درس به معرفی زمان گذشته (Belirli geçmiş zaman) مشخص در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

زمان گذشته نامشخص (ماضی نقلی)
Belirsiz geçmiş zaman

در این درس به معرفی زمان گذشته نامشخص یا ماضی نقلی (Belirsiz geçmiş zaman) در زبان ترکی استانبولی و کاربردها و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

زمان گذشته استمراری
Şimdiki zaman hikaye kipi

در این درس به معرفی زمان گذشته استمراری (Şimdiki zaman hikaye kipi) در زبان ترکی استانبولی و کاربردها و قواعد مرتبط با این زمان می‌پردازیم.

زمان آینده
Gelecek zaman

در این درس به معرفی زمان آینده (Gelecek zaman) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری این زمان می‌پردازیم.

زمان آینده در گذشته
Gelecek zaman hikaye kipi

در این درس به معرفی زمان آینده در گذشته (Gelecek zaman hikaye kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردهای و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

زمان گسترده
Geniş zaman

در این درس به معرفی زمان گسترده (Geniş zaman) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربرد و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

زمان گسترده در گذشته معلوم
Geniş Zaman hikaye kipi

در این درس به معرفی زمان گسترده در گذشته معلوم (Geniş Zaman hikaye kipi) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

زمان گسترده در گذشته نامعلوم
Geçmiş zaman rivayet kipi

در این درس به معرفی زمان گسترده در گذشته نامعلوم (Geçmiş zaman rivayet kipi) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

زمان حال
Şimdiki zaman

در این درس به معرفی زمان حال (Şimdiki zaman) و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی و همچنین قواعد گرامری مرتبط با این زمان می‌پردازیم.

زمان گذشته مشخص
Belirli geçmiş zaman

در این درس به معرفی زمان گذشته (Belirli geçmiş zaman) مشخص در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

زمان گذشته نامشخص (ماضی نقلی)
Belirsiz geçmiş zaman

در این درس به معرفی زمان گذشته نامشخص یا ماضی نقلی (Belirsiz geçmiş zaman) در زبان ترکی استانبولی و کاربردها و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

زمان گذشته استمراری
Şimdiki zaman hikaye kipi

در این درس به معرفی زمان گذشته استمراری (Şimdiki zaman hikaye kipi) در زبان ترکی استانبولی و کاربردها و قواعد مرتبط با این زمان می‌پردازیم.

زمان آینده
Gelecek zaman

در این درس به معرفی زمان آینده (Gelecek zaman) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردها و قواعد گرامری این زمان می‌پردازیم.

زمان آینده در گذشته
Gelecek zaman hikaye kipi

در این درس به معرفی زمان آینده در گذشته (Gelecek zaman hikaye kipi) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربردهای و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

زمان گسترده
Geniş zaman

در این درس به معرفی زمان گسترده (Geniş zaman) در زبان ترکی استانبولی و بررسی کاربرد و قواعد گرامری آن می‌پردازیم.

زمان گسترده در گذشته معلوم
Geniş Zaman hikaye kipi

در این درس به معرفی زمان گسترده در گذشته معلوم (Geniş Zaman hikaye kipi) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

زمان گسترده در گذشته نامعلوم
Geçmiş zaman rivayet kipi

در این درس به معرفی زمان گسترده در گذشته نامعلوم (Geçmiş zaman rivayet kipi) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان