کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان ترکی استانبولی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

حروف ربط
Bağlaçlar

در این درس به معرفی حروف ربط (Bağlaçlar) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط "وَ"
"Ve" bağlacı

در این درس به معرفی حرف ربط و ("Ve" bağlacı) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط " با "
"İle" bağlacı

در این درس به معرفی حرف ربط با (İle) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط "ولی"
"ama" bağlacı

در این درس به معرفی حرف ربط ولی (ama) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط "چونکه"
"çünkü" bağlacı

در این درس با حرف تعریف چونکه (çünkü) در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهیم شد.

حرف ربط "هم"
"da" bağlacı

در این درس با حرف ربط هم (da) در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهیم شد.

حرف ربط "که"
"ki" bağlacı

در این درس با حرف ربط که (ki) در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهیم شد.

حروف ربط
Bağlaçlar

در این درس به معرفی حروف ربط (Bağlaçlar) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط "وَ"
"Ve" bağlacı

در این درس به معرفی حرف ربط و ("Ve" bağlacı) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط " با "
"İle" bağlacı

در این درس به معرفی حرف ربط با (İle) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط "ولی"
"ama" bağlacı

در این درس به معرفی حرف ربط ولی (ama) در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

حرف ربط "چونکه"
"çünkü" bağlacı

در این درس با حرف تعریف چونکه (çünkü) در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهیم شد.

حرف ربط "هم"
"da" bağlacı

در این درس با حرف ربط هم (da) در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهیم شد.

حرف ربط "که"
"ki" bağlacı

در این درس با حرف ربط که (ki) در زبان ترکی استانبولی آشنا خواهیم شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان