حروف اضافه در زبان ترکی استانبولی

حروف اضافه در زبان ترکی استانبولی

Durum ekleri


حروف اضافه در ساختار جمله، کامل کننده‌ی جمله‌ها هستند که هریک نقش خاصی را برعهده دارد. در این بخش با حروف اضافه در زبان ترکی آشنا خواهید شد.

حروف اضافه
Durum ekleri

در این درس به بررسی کلی حروف اضافه (Durum ekleri) و انواع آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مفعولی مستقیم (را)
Belirtme durumu

در این درس به بررسی حالت مفعولی مستقیم (Belirtme durumu) و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مفعولی غیرمستقیم (به)
Yönelme durumu

در این درس به بررسی حالت مفعولی غیرمستقیم (Yönelme durumu) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

مفعول الیه (از)
Çıkma durumu

در این درس به بررسی حالت مفعول الیه (Çıkma durumu) در زبان ترکی استانبولی و ساختارهای گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

حالت جایگاهی (حرف اضافه‌ی در)
Bulunma durumu

در این درس به بررسی حالت جایگاهی (Bulunma durumu) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با ان می‌پردازیم.

حروف اضافه
Durum ekleri

در این درس به بررسی کلی حروف اضافه (Durum ekleri) و انواع آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مفعولی مستقیم (را)
Belirtme durumu

در این درس به بررسی حالت مفعولی مستقیم (Belirtme durumu) و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مفعولی غیرمستقیم (به)
Yönelme durumu

در این درس به بررسی حالت مفعولی غیرمستقیم (Yönelme durumu) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

مفعول الیه (از)
Çıkma durumu

در این درس به بررسی حالت مفعول الیه (Çıkma durumu) در زبان ترکی استانبولی و ساختارهای گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

حالت جایگاهی (حرف اضافه‌ی در)
Bulunma durumu

در این درس به بررسی حالت جایگاهی (Bulunma durumu) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با ان می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان