کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان ترکی استانبولی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

ضمایر شخصی
Şahıs Zamirleri

ضمیر کلمه‌ای است که برای جلوگیری از تکرار اسامی و به جای اسم در جمله از آن استفاده می شود. در این درس در رابطه با ضمایر شخصی و کاربرد آنها صحبت می‌شود.

ضمایر اشاره
İşaret zamirleri

ضمایر اشاره برای اشاره به اشیا و افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمایر پرسشی
Soru zamirleri

از ضمایر پرسشی در زبان ترکی استانبولی برای سوال کردن در مورد افراد و چیزها استفاده می‌شود. در این درس به معرفی این ضمایر می‌پردازیم.

ضمایر نامعین
Belgisiz zamir

از ضمایر نامعین برای اشاره به چیزی که برای مخاطب شناخته‌شده نیست استفاده می‌شود. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمایر ملکی
İyelik zamirleri

از ضمایر ملکی برای اشاره به مالکیت نسبت به یک چیز استفاده می‌شود. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمیر وابستگی
İlgi zamiri

ضمایر وابستگی در زبان ترکی استانبولی برای اشاره به ارتباط بین دو اسم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این درس به معرفی این ضمایر و کاربردهای آن می‌پردازیم.

ضمایر شخصی
Şahıs Zamirleri

ضمیر کلمه‌ای است که برای جلوگیری از تکرار اسامی و به جای اسم در جمله از آن استفاده می شود. در این درس در رابطه با ضمایر شخصی و کاربرد آنها صحبت می‌شود.

ضمایر اشاره
İşaret zamirleri

ضمایر اشاره برای اشاره به اشیا و افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمایر پرسشی
Soru zamirleri

از ضمایر پرسشی در زبان ترکی استانبولی برای سوال کردن در مورد افراد و چیزها استفاده می‌شود. در این درس به معرفی این ضمایر می‌پردازیم.

ضمایر نامعین
Belgisiz zamir

از ضمایر نامعین برای اشاره به چیزی که برای مخاطب شناخته‌شده نیست استفاده می‌شود. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمایر ملکی
İyelik zamirleri

از ضمایر ملکی برای اشاره به مالکیت نسبت به یک چیز استفاده می‌شود. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمیر وابستگی
İlgi zamiri

ضمایر وابستگی در زبان ترکی استانبولی برای اشاره به ارتباط بین دو اسم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این درس به معرفی این ضمایر و کاربردهای آن می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان