اسم در زبان ترکی استانبولی

اسم در زبان ترکی استانبولی

Ad


اسم یک عنصر زبانی است که هسته گروه اسمی واقع می‌شود. در این بخش به بررسی انواع اسامی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

انواع اسامی
Adların çeşitleri

در این درس به بررسی انواع اسامی در زبان ترکی استانبولی و نحوه ساخت و ساختار گرامری آنها در این زبان می‌پردازیم.

جمع بستن
Çoğulluk

در این درس به نحوه جمع بستن اسامی و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

اسامی مرکب
Birleşik isimler

در این درس به معرفی انواع اسامی مرکب و ساختارهای گرامری مرتبط با این اسامی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مضاف و مضاف الیه
Ad Tamlaması

در این درس به بررسی ساختارهای مضاف و مضاف الیه در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

انواع اسامی
Adların çeşitleri

در این درس به بررسی انواع اسامی در زبان ترکی استانبولی و نحوه ساخت و ساختار گرامری آنها در این زبان می‌پردازیم.

جمع بستن
Çoğulluk

در این درس به نحوه جمع بستن اسامی و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

اسامی مرکب
Birleşik isimler

در این درس به معرفی انواع اسامی مرکب و ساختارهای گرامری مرتبط با این اسامی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مضاف و مضاف الیه
Ad Tamlaması

در این درس به بررسی ساختارهای مضاف و مضاف الیه در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان