کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان ترکی استانبولی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

انواع اسامی
Adların çeşitleri

در این درس به بررسی انواع اسامی در زبان ترکی استانبولی و نحوه ساخت و ساختار گرامری آنها در این زبان می‌پردازیم.

جمع بستن
Çoğulluk

در این درس به نحوه جمع بستن اسامی و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

اسامی مرکب
Birleşik isimler

در این درس به معرفی انواع اسامی مرکب و ساختارهای گرامری مرتبط با این اسامی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مضاف و مضاف الیه
Ad Tamlaması

در این درس به بررسی ساختارهای مضاف و مضاف الیه در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

انواع اسامی
Adların çeşitleri

در این درس به بررسی انواع اسامی در زبان ترکی استانبولی و نحوه ساخت و ساختار گرامری آنها در این زبان می‌پردازیم.

جمع بستن
Çoğulluk

در این درس به نحوه جمع بستن اسامی و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

اسامی مرکب
Birleşik isimler

در این درس به معرفی انواع اسامی مرکب و ساختارهای گرامری مرتبط با این اسامی در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مضاف و مضاف الیه
Ad Tamlaması

در این درس به بررسی ساختارهای مضاف و مضاف الیه در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان