قیدها در زبان ترکی استانبولی

قیدها در زبان ترکی استانبولی

Zarflar (belirteç)


قید، کلمه یا گروهی از کلمات است که به فعل یا صفت یا مسند، مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کند. در این بخش به بررسی قید‌ در ترکی استانبولی می‌پردازیم.

قید
Zarf

در این درس در رابطه با انواع قیدها و ساختارهای گرامری آنها در زبان ترکی استانبولی صحبت می‌شود.

قید حالت
Durum zarfı

در این درس به معرفی قیدهای حالت در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید زمان
Zaman zarfı

در این درس به معرفی قید زمان (Zaman zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید جهت
Yer-yön zarfı

در این درس به بررسی قیدهای جهت (Yer-yön zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید مقدار
Miktar zarfı

در این درس به معرفی قید مقدار (Miktar zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید سوال
Soru zarfı

در این درس به معرفی قیدهای سوالی (Soru zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید
Zarf

در این درس در رابطه با انواع قیدها و ساختارهای گرامری آنها در زبان ترکی استانبولی صحبت می‌شود.

قید حالت
Durum zarfı

در این درس به معرفی قیدهای حالت در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید زمان
Zaman zarfı

در این درس به معرفی قید زمان (Zaman zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید جهت
Yer-yön zarfı

در این درس به بررسی قیدهای جهت (Yer-yön zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید مقدار
Miktar zarfı

در این درس به معرفی قید مقدار (Miktar zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

قید سوال
Soru zarfı

در این درس به معرفی قیدهای سوالی (Soru zarfı) در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان