فعل در زبان ترکی استانبولی

فعل در زبان ترکی استانبولی

Fiil


فعل به بخشی از سخن گفته می‌شود که نمایانگر کار انجام شده باشد. در این بخش به بررسی افعال در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

فعل
Fiilin tanıtımı

در این درس به تعریف فعل در زبان ترکی استانبولی و انواع اصلی افعال در این زبان می‌پردازیم.

انواع فعل
Fiil çeşitleri

در این درس به مقایسه انواع افعال از نظر ساختار گرامری در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مصدر فعل
Mastar

در این درس به نحوه ساخت مصدر و فعل و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

اسم مصدر
İsim fiil

در این درس به نحوه ساخت اسم مصدر و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

فعل مرکب
Birleşik fiil

در این درس به بررسی افعال مرکب، نحوه ساخت و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

سوالی کردن
Soru eki

در این درس به بررسی روش‌های سوالی کردن جمله و فعل در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

منفی کردن فعل‌ها
Fiilleri olumsuzlaştırma

حالت مجهول
Edilgen çatı

فعل
Fiilin tanıtımı

در این درس به تعریف فعل در زبان ترکی استانبولی و انواع اصلی افعال در این زبان می‌پردازیم.

انواع فعل
Fiil çeşitleri

در این درس به مقایسه انواع افعال از نظر ساختار گرامری در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

مصدر فعل
Mastar

در این درس به نحوه ساخت مصدر و فعل و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

اسم مصدر
İsim fiil

در این درس به نحوه ساخت اسم مصدر و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

فعل مرکب
Birleşik fiil

در این درس به بررسی افعال مرکب، نحوه ساخت و کاربردهای آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

سوالی کردن
Soru eki

در این درس به بررسی روش‌های سوالی کردن جمله و فعل در زبان ترکی استانبولی و قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

منفی کردن فعل‌ها
Fiilleri olumsuzlaştırma

حالت مجهول
Edilgen çatı

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان