صفت‌ها در زبان ترکی استانبولی

صفت‌ها در زبان ترکی استانبولی

Sıfatlar


صفت، واژه‌ای است که یک اسم را توصیف کند. در این بخش با انوع صفت‌ها در زبان ترکی استانبولی آشنا می‌شوید.

صفت‌ها
Sıfatlar

در این درس بررسی خصوصیات کلی صفات در زبان ترکی استانبولی و معرفی انواع آن می‌پردازیم.

صفت اشاره
İşaret sıfatları

در این درس به معرفی صفات اشاره (İşaret sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی خصوصیات گرامری این صفات می‌پردازیم.

صفت شمارشی
Sayı sıfatları

در این درس به معرفی صفات شمارشی (Sayı sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت نامعین
Belgisiz sıfat

در این درس به بررسی صفات نامعین (Belgisiz sıfat) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت سوالی
Soru sıfatı

در این درس به معرفی صفات سوالی (Soru sıfatı) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت تفضیلی
Karşılaştırma

در این درس به بررسی صفات تفضیلی (Karşılaştırma) و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

صفت‌ها
Sıfatlar

در این درس بررسی خصوصیات کلی صفات در زبان ترکی استانبولی و معرفی انواع آن می‌پردازیم.

صفت اشاره
İşaret sıfatları

در این درس به معرفی صفات اشاره (İşaret sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی خصوصیات گرامری این صفات می‌پردازیم.

صفت شمارشی
Sayı sıfatları

در این درس به معرفی صفات شمارشی (Sayı sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت نامعین
Belgisiz sıfat

در این درس به بررسی صفات نامعین (Belgisiz sıfat) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت سوالی
Soru sıfatı

در این درس به معرفی صفات سوالی (Soru sıfatı) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت تفضیلی
Karşılaştırma

در این درس به بررسی صفات تفضیلی (Karşılaştırma) و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان