کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

کتابخانه گرامری ترکی استانبولی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان ترکی استانبولی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

صفت‌ها
Sıfatlar

در این درس بررسی خصوصیات کلی صفات در زبان ترکی استانبولی و معرفی انواع آن می‌پردازیم.

صفت اشاره
İşaret sıfatları

در این درس به معرفی صفات اشاره (İşaret sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی خصوصیات گرامری این صفات می‌پردازیم.

صفت شمارشی
Sayı sıfatları

در این درس به معرفی صفات شمارشی (Sayı sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت نامعین
Belgisiz sıfat

در این درس به بررسی صفات نامعین (Belgisiz sıfat) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت سوالی
Soru sıfatı

در این درس به معرفی صفات سوالی (Soru sıfatı) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت تفضیلی
Karşılaştırma

در این درس به بررسی صفات تفضیلی (Karşılaştırma) و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

صفت‌ها
Sıfatlar

در این درس بررسی خصوصیات کلی صفات در زبان ترکی استانبولی و معرفی انواع آن می‌پردازیم.

صفت اشاره
İşaret sıfatları

در این درس به معرفی صفات اشاره (İşaret sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی خصوصیات گرامری این صفات می‌پردازیم.

صفت شمارشی
Sayı sıfatları

در این درس به معرفی صفات شمارشی (Sayı sıfatları) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت نامعین
Belgisiz sıfat

در این درس به بررسی صفات نامعین (Belgisiz sıfat) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت سوالی
Soru sıfatı

در این درس به معرفی صفات سوالی (Soru sıfatı) در زبان ترکی استانبولی و بررسی قواعد گرامری مرتبط با آن می‌پردازیم.

صفت تفضیلی
Karşılaştırma

در این درس به بررسی صفات تفضیلی (Karşılaştırma) و قواعد گرامری مرتبط با آن در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان