متون ساده فرانسه

متون ساده فرانسه


در این قسمت می‌توانید از طریق استفاده از متن و داستان به یادگیری زبان فرانسه بپردازید. یادگیری زبان از طریق متن و داستان گذشته از مهارت خواندن، به بهبود یادگیری واژگان هم کمک می‌کند.

درس 1

متن فرانسه 1 - مارک و ژولی

Marc et Julie
درس 2

متن فرانسه 2 - مارک، ژولی و سگ

Marc, Julie et le chien
درس 3

متن فرانسه 3 - خانواده‌ی مارک

La famille de Marc
درس 4

متن فرانسه 4 - خانواده‌ی ژولی

La famille de Julie
درس 5

متن فرانسه 5 - در مدرسه‌ی ژولی

A l'école de Julie
درس 6

متن فرانسه 6 - مگس کجاست؟

Où est la mouche?
درس 7

متن فرانسه 7 - خداحافظ

Au revoir!
درس 8

متن فرانسه 8 - ژولی سردش است

Julie a froid
درس 9

متن فرانسه 9 - یک درس فرانسه

Une leçon de français
درس 10

متن فرانسه 10 - یک درس دیگر

Une autre leçon
درس 11
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 12
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 13
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 14
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 15
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 16
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 17
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 18
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 19
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 20
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
متن فرانسه 1 - مارک و ژولی
Marc et Julie
درس شماره 1
شروع درس
متن فرانسه 2 - مارک، ژولی و سگ
Marc, Julie et le chien
درس شماره 2
شروع درس
متن فرانسه 3 - خانواده‌ی مارک
La famille de Marc
درس شماره 3
شروع درس
متن فرانسه 4 - خانواده‌ی ژولی
La famille de Julie
درس شماره 4
شروع درس
متن فرانسه 5 - در مدرسه‌ی ژولی
A l'école de Julie
درس شماره 5
شروع درس
متن فرانسه 6 - مگس کجاست؟
Où est la mouche?
درس شماره 6
شروع درس
متن فرانسه 7 - خداحافظ
Au revoir!
درس شماره 7
شروع درس
متن فرانسه 8 - ژولی سردش است
Julie a froid
درس شماره 8
شروع درس
متن فرانسه 9 - یک درس فرانسه
Une leçon de français
درس شماره 9
شروع درس
متن فرانسه 10 - یک درس دیگر
Une autre leçon
درس شماره 10
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
La leçon d’anglais
درس شماره 11
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Le féminin des mots
درس شماره 12
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Les découvertes scientifiques
درس شماره 13
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
La poésie
درس شماره 14
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Le coup de téléphone
درس شماره 15
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
La réconciliation
درس شماره 16
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Chez le pharmacien
درس شماره 17
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Le métro
درس شماره 18
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Au musée du Louvre
درس شماره 19
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Au bureau de poste
درس شماره 20
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان