آموزش مکالمه فرانسه

آموزش مکالمه فرانسه


بخش مکالمه، از طریق داشتن نمونه‌های دسته‌بندی شده از مکالمات در سطوح مختلف به شما در بهبود مهارت مکالمه در زبان فرانسه کمک می‌کند.

درس 1

مکالمه فرانسه 1 - حالت چطوره؟

Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 1
درس 2

مکالمه فرانسه 2 - معرفی خود

Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 2
درس 3

مکالمه فرانسه 3 - اداب

Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 3
درس 4

مکالمه فرانسه 4 - علایق

Unité 1 - Leçon 2 - Ecoute 1
درس 5

مکالمه فرانسه 5 - هدیه خریدن

Unité 1 - Leçon 2 - Ecoute 2
درس 6

مکالمه فرانسه 6 - دعوت کردن

Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 1
درس 7

مکالمه فرانسه 7 - تفریح

Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 2
درس 8

مکالمه فرانسه 8 - کجاست؟

Unité 2 - Leçon 1 - Ecoute 1
درس 9

مکالمه فرانسه 9 - لباس‌هایم کجاست؟

Unité 2 - Leçon 1 - Ecoute 2
درس 10

مکالمه فرانسه 10 - از کجا بروم؟

Unité 2 - Leçon 2 - Ecoute 1
درس 11
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 12
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 13
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 14
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 15
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 16
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 17
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 18
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 19
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 20
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 21
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 22
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 23
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 24
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 25
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 26
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 27
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 28
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 29
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 30
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 31
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 32
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 33
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 34
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 35
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 36
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 37
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 38
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
درس 39
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
مکالمه فرانسه 1 - حالت چطوره؟
Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 1
درس شماره 1
شروع درس
مکالمه فرانسه 2 - معرفی خود
Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 2
درس شماره 2
شروع درس
مکالمه فرانسه 3 - اداب
Unité 1 - Leçon 1 - Ecoute 3
درس شماره 3
شروع درس
مکالمه فرانسه 4 - علایق
Unité 1 - Leçon 2 - Ecoute 1
درس شماره 4
شروع درس
مکالمه فرانسه 5 - هدیه خریدن
Unité 1 - Leçon 2 - Ecoute 2
درس شماره 5
شروع درس
مکالمه فرانسه 6 - دعوت کردن
Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 1
درس شماره 6
شروع درس
مکالمه فرانسه 7 - تفریح
Unité 1 - Leçon 3 - Ecoute 2
درس شماره 7
شروع درس
مکالمه فرانسه 8 - کجاست؟
Unité 2 - Leçon 1 - Ecoute 1
درس شماره 8
شروع درس
مکالمه فرانسه 9 - لباس‌هایم کجاست؟
Unité 2 - Leçon 1 - Ecoute 2
درس شماره 9
شروع درس
مکالمه فرانسه 10 - از کجا بروم؟
Unité 2 - Leçon 2 - Ecoute 1
درس شماره 10
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 2 - Leçon 2 - Ecoute 2
درس شماره 11
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 2 - Leçon 2 - Ecoute 3
درس شماره 12
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 2 - Leçon 3 - Ecoute 1
درس شماره 13
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 2 - Leçon 3 - Ecoute 2
درس شماره 14
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 2 - Leçon 3 - Ecoute 3
درس شماره 15
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 2 - Leçon 3 - Ecoute 4
درس شماره 16
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 1 - Ecoute 1
درس شماره 17
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 1 - Ecoute 2
درس شماره 18
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 1 - Ecoute 3
درس شماره 19
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 2 - Ecoute 1
درس شماره 20
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 2 - Ecoute 2
درس شماره 21
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 2 - Ecoute 3
درس شماره 22
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 3 - Ecoute 1
درس شماره 23
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 3 - Ecoute 2
درس شماره 24
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 3 - Leçon 3 - Ecoute 3
درس شماره 25
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 1 - Ecoute 1
درس شماره 26
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 1 - Ecoute 2
درس شماره 27
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 2 - Ecoute 1
درس شماره 28
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 2 - Ecoute 2
درس شماره 29
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 2 - Ecoute 3
درس شماره 30
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 3 - Ecoute 1
درس شماره 31
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 3 - Ecoute 2
درس شماره 32
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 4 - Leçon 3 - Ecoute 3
درس شماره 33
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 5 - Leçon 1 - Ecoute 1
درس شماره 34
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 5 - Leçon 1 - Ecoute 2
درس شماره 35
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 5 - Leçon 2 - Ecoute 1
درس شماره 36
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 5 - Leçon 2 - Ecoute 2
درس شماره 37
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 5 - Leçon 3 - Ecoute 1
درس شماره 38
شروع درس
برای دسترسی، اپلیکیشن بیاموز را دانلود کنید.
Unité 5 - Leçon 3 - Ecoute 2
درس شماره 39
شروع درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان