آموزش لغت‌دانی زبان فرانسه

این بخش شامل یک کتابخانه بزرگ از واژه های زبان انگلیسی است که با توجه به موضوعات و قواعد مختلف دسته بندی و سطح بندی شده اند.

vocabulary

پرکاربردترین واژه‌های زبان فرانسه

Most Common Words

در این بخش لیست های طبقه بندی شده ای از پرکاربرد ترین واژه های زبان فرانسه قابل دسترس است.

برو به این بخش!
vocabulary

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان فرانسه

Level-based Words

در این بخش لیستی از واژه ها بر اساس سطح بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

برو به این بخش!
vocabulary

واژه‌آموزی موضوعی زبان فرانسه

Words on different Subjects

در این بخش واژه ها براساس موضوع های متفاوت دسته بندی شده اند. این موضوعات بسته به کاربرد واژه مشخص می شوند.

برو به این بخش!
vocabulary

واژگان کتاب‌های زبان فرانسه

Book Vocabulary

در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب های مختلف دسترسی داشته باشید.

برو به این بخش!
vocabulary

عبارات کاربردی زبان فرانسه

Useful Phrases

در این بخش میتوانید به مجموعه از عبارات پرکاربرد و دسته بندی شده دسترسی داشته باشید.

برو به این بخش!
vocabulary

اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان فرانسه

Idioms

در این بخش میتوانید به مجموعه دسته بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌ها دسترسی داشته باشید.

برو به این بخش!