الفبا و تلفظ فرانسه

الفبا و تلفظ فرانسه


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان فرانسه و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان فرانسه است.

الفبای فرانسه
Alphabet français

در این بخش به معرفی الفبای فرانسه و نیز آواهای حروف الفبا، حروف ترکیبی، اِعراب‌ها و لیگچرها در زبان فرانسه می پردازیم.

4 درس
حروف بی‌صدا
Consonnes françaises

حروف بی‌صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب‌ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی‌صدا آشنا می شویم.

23 درس
حروف صدادار
Voyelles françaises

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

16 درس
الفبای فرانسه
Alphabet français

در این بخش به معرفی الفبای فرانسه و نیز آواهای حروف الفبا، حروف ترکیبی، اِعراب‌ها و لیگچرها در زبان فرانسه می پردازیم.

4 درس
حروف بی‌صدا
Consonnes françaises

حروف بی‌صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب‌ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی‌صدا آشنا می شویم.

23 درس
حروف صدادار
Voyelles françaises

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

16 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان