آموزش تلفظ و الفبای زبان فرانسه

در این بخش میتوانید به یک کتابخانه دسته بندی شده از دروس تلفظ و الفبا دسترسی داشته باشید.

الفبای فرانسه

Alphabet français

برخی از درس های این بخش:

الفبای فرانسه آواهای حروف الفبا حروف ترکیبی زبان فرانسه اِعراب‌ها و لیگچرها

در این بخش به معرفی الفبای فرانسه و نیز آواهای حروف الفبا، حروف ترکیبی، اِعراب‌ها و لیگچرها در زبان فرانسه می پردازیم.

حروف بی‌صدا

Consonnes françaises

برخی از درس های این بخش:

صدای /b/ صدای /d/ صدای /f/ صدای /ʒ/ صدای /g/ صدای /k/ صدای /l/ صدای /m/

حروف بی‌صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب‌ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی‌صدا آشنا می شویم.

حروف صدادار

Voyelles françaises

برخی از درس های این بخش:

صدای /a/ صدای /ɑ/ صدای /e/ صدای /ɛ/ صدای /ø/ صدای /œ/ صدای /ə/ صدای /o/

حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.