آموزش گرامر زبان فرانسه

در این بخش میتوانید به یک کتابخانه دسته بندی شده از دروس گرامری دسترسی داشته باشید.

اسامی و حروف تعیین

Les noms et les articles

برخی از درس های این بخش:

اسامی عام و خاص جنسیت اسامی حالت مونث اسامی حالت جمع اسامی اسامی مرکب نقش‌های اسامی حروف تعریف

اسم کلمه‌ای است که برای نامیدن انسان، اشیا، حیوانات و یا بیان مفهومی به کار می‌رود. در این درس با انواع اسم‌ها، ساختارها و کاربردهای آن و همچنین حروف تعریف و انواع آن در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

ضمایر

Les pronoms

برخی از درس های این بخش:

ضمایر شخصی ضمایر ملکی ضمایر اشاره ضمایر پرسشی ضمایر نامعین ضمایر موصولی

در این بخش با انواع متفاوت ضمایر در زبان فرانسه و کاربردها و ساختار دستوری آنها آشنا می‌شویم.

صفات

Les adjectifs

برخی از درس های این بخش:

تطبیق صفات جایگاه صفات شکل‌های مقایسه‌ای صفات صفات شمارشی صفات ملکی صفات اشاره صفات پرسشی صفات نامعین

در این بخش با انواع متفاوت صفات در زبان فرانسه و کاربردهای آن در جمله آشنا می‌شویم.

حروف اضافه و ربط

Les prépositions et les conjonctions

برخی از درس های این بخش:

حروف اضافه حروف اضافه و اسامی جغرافیایی کاربردهای کلی برخی از حروف اضافه حروف ربط کاربردهای حروف ربط وابسته‌ساز

حروف اضافه و حروف ربط، کلمه یا گروهی از کلمات هستند که تطبیق ناپذیرند و بخشی از جمله را به بخشی دیگر مرتبط می‌کنند.

ساختار جملات و عبارات

La structure de la phrase

برخی از درس های این بخش:

جملات ساده و مرکب عبارت سوالی عبارت منفی ساختارهای منفی دیگر عبارات تعجبی عبارات تاکیدی

جملات و عبارات واحدهای دستوری هستند و بخش‌های مختلف کلام را تشکیل می‌دهند. در این بخش با ساختار جملات و عبارات و کاربردهای آن بیشتر آشنا می‌شویم.

افعال

Les verbes

برخی از درس های این بخش:

افعال گذرا و ناگذر افعال دوضمیره اسم مصدر حالت معلوم و مجهول افعال افعال کمکی افعال شبه‌کمکی افعال غیر شخصی وجه افعال

افعال نشان‌دهنده انجام کاری یا وقوع حالتی هستند. در این بخش با انواع افعال، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

زمان‌ها و وجه‌ها

Les modes et les temps

برخی از درس های این بخش:

وجه التزامی وجه شرطی وجه امری زمان حال زمان گذشته استمراری زمان گذشته ترکیبی زمان گذشته ساده زمان گذشته بعید

در این بخش وجه‌های التزامی، شرطی و امری و همچنین کاربردشان را معرفی می‌کنیم و به بررسی زمان‌ها در زبان فرانسه می‌پردازیم.

قیدها

Les adverbes

برخی از درس های این بخش:

ساختار قیدها انواع قیدها جایگاه قیدها شکل‌های مقایسه‌ای قیدها

قیدها کلمات یا عباراتی اسمی هستند که تطبیق ناپذیرند و حالت یا چگونگی کلمه یا عبارت دیگری را بیان می‌کنند. در این بخش با انواع قیدها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

نقطه گذاری

La ponctuation

برخی از درس های این بخش:

ویرگول نقطه و دونقطه دیگر علائم نگارشی

نقطه گذاری در ساختار جملات بسیار لازم و ضروری است و عبارات و جملات را قابل فهم می‌کند. در این درس با نقطه گذاری بیشتر آشنا می‌شویم.