گرامر زبان فرانسه

گرامر زبان فرانسه


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان فرانسه است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

اسامی و حروف تعیین
Les noms et les articles

اسم کلمه‌ای است که برای نامیدن انسان، اشیا، حیوانات و یا بیان مفهومی به کار می‌رود. در این درس با انواع اسم‌ها، ساختارها و کاربردهای آن و همچنین حروف تعریف و انواع آن در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

7 درس
ضمایر
Les pronoms

در این بخش با انواع متفاوت ضمایر در زبان فرانسه و کاربردها و ساختار دستوری آنها آشنا می‌شویم.

6 درس
صفات
Les adjectifs

در این بخش با انواع متفاوت صفات در زبان فرانسه و کاربردهای آن در جمله آشنا می‌شویم.

8 درس
حروف اضافه و ربط
Les prépositions et les conjonctions

حروف اضافه و حروف ربط، کلمه یا گروهی از کلمات هستند که تطبیق ناپذیرند و بخشی از جمله را به بخشی دیگر مرتبط می‌کنند.

5 درس
ساختار جملات و عبارات
La structure de la phrase

جملات و عبارات واحدهای دستوری هستند و بخش‌های مختلف کلام را تشکیل می‌دهند. در این بخش با ساختار جملات و عبارات و کاربردهای آن بیشتر آشنا می‌شویم.

6 درس
افعال
Les verbes

افعال نشان‌دهنده انجام کاری یا وقوع حالتی هستند. در این بخش با انواع افعال، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

8 درس
زمان‌ها و وجه‌ها
Les modes et les temps

در این بخش وجه‌های التزامی، شرطی و امری و همچنین کاربردشان را معرفی می‌کنیم و به بررسی زمان‌ها در زبان فرانسه می‌پردازیم.

13 درس
قیدها
Les adverbes

قیدها کلمات یا عباراتی اسمی هستند که تطبیق ناپذیرند و حالت یا چگونگی کلمه یا عبارت دیگری را بیان می‌کنند. در این بخش با انواع قیدها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

4 درس
نقطه گذاری
La ponctuation

نقطه گذاری در ساختار جملات بسیار لازم و ضروری است و عبارات و جملات را قابل فهم می‌کند. در این درس با نقطه گذاری بیشتر آشنا می‌شویم.

3 درس
اسامی و حروف تعیین
Les noms et les articles

اسم کلمه‌ای است که برای نامیدن انسان، اشیا، حیوانات و یا بیان مفهومی به کار می‌رود. در این درس با انواع اسم‌ها، ساختارها و کاربردهای آن و همچنین حروف تعریف و انواع آن در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

7 درس
ضمایر
Les pronoms

در این بخش با انواع متفاوت ضمایر در زبان فرانسه و کاربردها و ساختار دستوری آنها آشنا می‌شویم.

6 درس
صفات
Les adjectifs

در این بخش با انواع متفاوت صفات در زبان فرانسه و کاربردهای آن در جمله آشنا می‌شویم.

8 درس
حروف اضافه و ربط
Les prépositions et les conjonctions

حروف اضافه و حروف ربط، کلمه یا گروهی از کلمات هستند که تطبیق ناپذیرند و بخشی از جمله را به بخشی دیگر مرتبط می‌کنند.

5 درس
ساختار جملات و عبارات
La structure de la phrase

جملات و عبارات واحدهای دستوری هستند و بخش‌های مختلف کلام را تشکیل می‌دهند. در این بخش با ساختار جملات و عبارات و کاربردهای آن بیشتر آشنا می‌شویم.

6 درس
افعال
Les verbes

افعال نشان‌دهنده انجام کاری یا وقوع حالتی هستند. در این بخش با انواع افعال، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

8 درس
زمان‌ها و وجه‌ها
Les modes et les temps

در این بخش وجه‌های التزامی، شرطی و امری و همچنین کاربردشان را معرفی می‌کنیم و به بررسی زمان‌ها در زبان فرانسه می‌پردازیم.

13 درس
قیدها
Les adverbes

قیدها کلمات یا عباراتی اسمی هستند که تطبیق ناپذیرند و حالت یا چگونگی کلمه یا عبارت دیگری را بیان می‌کنند. در این بخش با انواع قیدها، ساختارها و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.

4 درس
نقطه گذاری
La ponctuation

نقطه گذاری در ساختار جملات بسیار لازم و ضروری است و عبارات و جملات را قابل فهم می‌کند. در این درس با نقطه گذاری بیشتر آشنا می‌شویم.

3 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان