ضمایر در زبان اسپانیایی

ضمایر در زبان اسپانیایی

los pronombres


ضمایر واژه‌هایی هستند که در جمله جایگزین اسم می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. ضمایر انواع و کاربردهای مختلفی دارند که در این قسمت با آنها آشنا می‌شویم.

ضمیر فاعلی
pronombre de sujeto

ضمایر فاعلی در زبان اسپانیایی جایگزین فاعل یعنی کننده کار می‌شوند. در این درس با ضمایر فاعلی و انواع آن آشنا می‌شویم.

ضمیر مفعولی مستقیم
pronombre de objeto directo

ضمایر مفعولی مستقیم در جملات جایگزین مفعول مستقیم جمله می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. در این درس با ضمایر مفعولی مستقیم در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

ضمیر مفعولی غیرمستقیم
pronombre de objeto indirecto

ضمایر مفعولی غیرمستقیم جایگزین مفعول غیرمستقیم در جمله می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. در این درس با ضمایر مفعولی غیرمستقیم در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

ضمیر حرف اضافه‌ای
pronombre preposicional

در زبان اسپانیایی به گروهی از ضمایر که بعد از دسته‌ای از حروف اضافه می‌آیند، ضمایر حرف اضافه‌ای گفته می‌شود. در این قسمت با ضمایر حرف اضافه‌ای آشنا می‌شویم.

ضمیر و صفت ملکی
adjetivo y pronombre posesivo

از ضمایر و صفات ملکی برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌کنیم. در این درس با این ضمایر و صفات در زبان اسپانیایی بیشتر آشنا می‌شویم.

ضمیر انعکاسی
pronombre reflexivo

ضمایر انعکاسی از پرکاربردترین ضمایر در زبان اسپانیایی هستند. در این درس انواع ضمایر انعکاسی و کاربردهایشان در انواع جمله توضیح داده شده‌است.

ضمیر موصولی
pronombre relativo

از ضمایر موصولی برای مرتبط ساختن عبارات موصولی استفاده می‌کنیم. در این درس انواع ضمایر موصولی را در جملات مختلف باهم می‌بینیم.

ضمیر پرسشی
pronombre interrogativo

ما از ضمایر پرسشی برای درست‌کردن جملات پرسشی استفاده می‌کنیم. در این درس انواع ضمایر پرسشی همراه با کاربرهایشان را باهم می‌بینیم.

ضمیر و صفت اشاره
pronombre y adjetivo demostrativo

با توجه به اینکه اسمی که به آن اشاره می‌کنیم در چه فاصله‌ای از ما قرار دارد، از انواع مختلفی از ضمایر اشاره استفاده می‌کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ضمیر نامعین
pronombre indefinido

از ضمایر نامعین برای اشاره به فرد، موضوع یا مقداری نامعین یا کلی استفاده می‌کنیم. در این درس با ضمایر نامعین در زبان اسپانیایی بیشتر آشنا می‌شویم.

ضمیر فاعلی
pronombre de sujeto

ضمایر فاعلی در زبان اسپانیایی جایگزین فاعل یعنی کننده کار می‌شوند. در این درس با ضمایر فاعلی و انواع آن آشنا می‌شویم.

ضمیر مفعولی مستقیم
pronombre de objeto directo

ضمایر مفعولی مستقیم در جملات جایگزین مفعول مستقیم جمله می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. در این درس با ضمایر مفعولی مستقیم در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

ضمیر مفعولی غیرمستقیم
pronombre de objeto indirecto

ضمایر مفعولی غیرمستقیم جایگزین مفعول غیرمستقیم در جمله می‌شوند تا از تکرار آن جلوگیری کنند. در این درس با ضمایر مفعولی غیرمستقیم در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

ضمیر حرف اضافه‌ای
pronombre preposicional

در زبان اسپانیایی به گروهی از ضمایر که بعد از دسته‌ای از حروف اضافه می‌آیند، ضمایر حرف اضافه‌ای گفته می‌شود. در این قسمت با ضمایر حرف اضافه‌ای آشنا می‌شویم.

ضمیر و صفت ملکی
adjetivo y pronombre posesivo

از ضمایر و صفات ملکی برای نشان دادن مالکیت استفاده می‌کنیم. در این درس با این ضمایر و صفات در زبان اسپانیایی بیشتر آشنا می‌شویم.

ضمیر انعکاسی
pronombre reflexivo

ضمایر انعکاسی از پرکاربردترین ضمایر در زبان اسپانیایی هستند. در این درس انواع ضمایر انعکاسی و کاربردهایشان در انواع جمله توضیح داده شده‌است.

ضمیر موصولی
pronombre relativo

از ضمایر موصولی برای مرتبط ساختن عبارات موصولی استفاده می‌کنیم. در این درس انواع ضمایر موصولی را در جملات مختلف باهم می‌بینیم.

ضمیر پرسشی
pronombre interrogativo

ما از ضمایر پرسشی برای درست‌کردن جملات پرسشی استفاده می‌کنیم. در این درس انواع ضمایر پرسشی همراه با کاربرهایشان را باهم می‌بینیم.

ضمیر و صفت اشاره
pronombre y adjetivo demostrativo

با توجه به اینکه اسمی که به آن اشاره می‌کنیم در چه فاصله‌ای از ما قرار دارد، از انواع مختلفی از ضمایر اشاره استفاده می‌کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

ضمیر نامعین
pronombre indefinido

از ضمایر نامعین برای اشاره به فرد، موضوع یا مقداری نامعین یا کلی استفاده می‌کنیم. در این درس با ضمایر نامعین در زبان اسپانیایی بیشتر آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان