ساختار و ساخت واژگان در زبان آلمانی

ساختار و ساخت واژگان در زبان آلمانی

Wortstruktur und Wortbildung


در این بخش به شیوه‌های رایج ترکیب واژگان برای ساخت واژه‌ای جدید پراخته می‌شود و با قواعد اصلی ساخت واژگان مختلف آشنا می‌شوید.

ساختار افعال
die Struktur der Verben

در این بخش با ساختار افعال در زبان آلمانی و همچنین انواع پیشوندهای فعلی آشنا خواهیم شد.

ساختار اسامی
die Struktur der Nomen

در این بخش با شیوه ساخت اسامی در زبان آلمانی با کمک پیشوند، پسوند و همچنین اشتقاق از افعال آشنا خواهیم شد.

ساختار صفت‌ها
die Struktur der Adjektive

در این بخش با شیوه ساخت صفت‌ها در زبان آلمانی با کمک پیشوند و پسوند آشنا خواهیم شد.

ساختار افعال
die Struktur der Verben

در این بخش با ساختار افعال در زبان آلمانی و همچنین انواع پیشوندهای فعلی آشنا خواهیم شد.

ساختار اسامی
die Struktur der Nomen

در این بخش با شیوه ساخت اسامی در زبان آلمانی با کمک پیشوند، پسوند و همچنین اشتقاق از افعال آشنا خواهیم شد.

ساختار صفت‌ها
die Struktur der Adjektive

در این بخش با شیوه ساخت صفت‌ها در زبان آلمانی با کمک پیشوند و پسوند آشنا خواهیم شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان