زمان‌ها در زبان آلمانی

Zeitformen

در این بخش با انواع زمان ها در زبان آلمانی، کاربردها و ساختارهای گرامری آنها به طور کامل آشنا می شوید.

زمان حال ساده

Präsens

زمان حال ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که حالت اکنونی یک فعل را توصیف می‌کند.

مطالعه درس

زمان حال کامل

Perfekt

زمان حال کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته اشاره می‌کند.

مطالعه درس

زمان گذشته ساده

Präteritum

زمان گذشته ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به اتفاق‌ها و وضعیت‌ها در گذشته به‌کار می‌رود.

مطالعه درس

زمان گذشته کامل

Plusquamperfekt

زمان گذشته کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته‌ای اتفاق‌افتاده پیش از یک نقطه مرجع اشاره می‌کند.

مطالعه درس

زمان آینده

Future I

زمان آینده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به یک اتفاق در آینده از آن استفاده می‌شود.

مطالعه درس

زمان آینده کامل

Futur II

زمان آینده کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به آینده اشاره می‌کند.

مطالعه درس