زمان‌ها در زبان آلمانی

زمان‌ها در زبان آلمانی

Zeitformen


در این بخش با انواع زمان ها در زبان آلمانی، کاربردها و ساختارهای گرامری آنها به طور کامل آشنا می شوید.

زمان حال ساده
Präsens

زمان حال ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که حالت اکنونی یک فعل را توصیف می‌کند.

زمان حال کامل
Perfekt

زمان حال کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته اشاره می‌کند.

زمان گذشته ساده
Präteritum

زمان گذشته ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به اتفاق‌ها و وضعیت‌ها در گذشته به‌کار می‌رود.

زمان گذشته کامل
Plusquamperfekt

زمان گذشته کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته‌ای اتفاق‌افتاده پیش از یک نقطه مرجع اشاره می‌کند.

زمان آینده
Future I

زمان آینده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به یک اتفاق در آینده از آن استفاده می‌شود.

زمان آینده کامل
Futur II

زمان آینده کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به آینده اشاره می‌کند.

زمان حال ساده
Präsens

زمان حال ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که حالت اکنونی یک فعل را توصیف می‌کند.

زمان حال کامل
Perfekt

زمان حال کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته اشاره می‌کند.

زمان گذشته ساده
Präteritum

زمان گذشته ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به اتفاق‌ها و وضعیت‌ها در گذشته به‌کار می‌رود.

زمان گذشته کامل
Plusquamperfekt

زمان گذشته کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته‌ای اتفاق‌افتاده پیش از یک نقطه مرجع اشاره می‌کند.

زمان آینده
Future I

زمان آینده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به یک اتفاق در آینده از آن استفاده می‌شود.

زمان آینده کامل
Futur II

زمان آینده کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به آینده اشاره می‌کند.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان