کتابخانه گرامری آلمانی

کتابخانه گرامری آلمانی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان آلمانی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

زمان حال ساده
Präsens

زمان حال ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که حالت اکنونی یک فعل را توصیف می‌کند.

زمان حال کامل
Perfekt

زمان حال کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته اشاره می‌کند.

زمان گذشته ساده
Präteritum

زمان گذشته ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به اتفاق‌ها و وضعیت‌ها در گذشته به‌کار می‌رود.

زمان گذشته کامل
Plusquamperfekt

زمان گذشته کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته‌ای اتفاق‌افتاده پیش از یک نقطه مرجع اشاره می‌کند.

زمان آینده
Future I

زمان آینده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به یک اتفاق در آینده از آن استفاده می‌شود.

زمان آینده کامل
Futur II

زمان آینده کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به آینده اشاره می‌کند.

زمان حال ساده
Präsens

زمان حال ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که حالت اکنونی یک فعل را توصیف می‌کند.

زمان حال کامل
Perfekt

زمان حال کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته اشاره می‌کند.

زمان گذشته ساده
Präteritum

زمان گذشته ساده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به اتفاق‌ها و وضعیت‌ها در گذشته به‌کار می‌رود.

زمان گذشته کامل
Plusquamperfekt

زمان گذشته کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به گذشته‌ای اتفاق‌افتاده پیش از یک نقطه مرجع اشاره می‌کند.

زمان آینده
Future I

زمان آینده یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که برای اشاره به یک اتفاق در آینده از آن استفاده می‌شود.

زمان آینده کامل
Futur II

زمان آینده کامل یک حالت زمانی در زبان آلمانی است که با فعل کمکی ساخته می‌شود و به آینده اشاره می‌کند.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان