حروف اضافه در زبان آلمانی

Präpositionen

در این بخش با انواع متفاوت حروف اضافه در زبان آلمانی و همچنین نقش دستوری آنها آشنا می‌شوید.

انواع حروف اضافه

Typen von Präpositionen

در این بخش با انواع حروف اضافه در زبان آلمانی و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.

مطالعه درس

حروف اضافه و نقش‌های دستوری

Präpositionen und Fälle

حروف اضافه در زبان آلمانی مسبب یک نقش دستوری بر واژگان بعد یا قبل از خود می‌گردند. در این بخش با انواع این نقش‌های دستوری آشنا خواهیم شد.

مطالعه درس