اسامی و حروف تعریف در زبان آلمانی

Nomen und Artikel

در این بخش با انواع حروف تعریف معین و نامعین و کاربردها و ساختارهای گرامری آنها آشنا می شوید.

جنسیت

Genus

در زبان آلمانی سه جنسیت مذکر، مونث و خنثی وجود دارد؛ این ویژگی اسامی بر دیگر حالت‌های دستوری مانند صفات، ضمایر و حروف تعریف تاثیری مستقیم دارد.

مطالعه درس

حروف تعریف

Artikel

حرف تعریف یک نقش دستوری است که همیشه به‌همراه اسامی ظاهر می‌شود؛ حروف تعریف دارای معنای محتوایی مشخصی نیستند بلکه بیشتر برای تشریح اسم به کار می‌روند.

مطالعه درس

حالت جمع

Plural

در زبان آلمانی اسامی مفرد از جمع قابل تمایز هستند؛ این تفاوت سبب تغییر در اسامی، صفت‌ها، افعال، حروف تعریف و ضمایر می‌شود.

مطالعه درس

حالت فاعلی

Deklination Nominativ

حالت فاعلی رایج‌ترین نقش دستوری مورد استفاده در زبان آلمانی است که معمولا برای اشاره به فاعل جمله استفاده می‌شود.

مطالعه درس

حالت مفعولی مستقیم

Deklination Akkusativ

حالت مفعولی مستقیم یکی از نقش‌های دستوری زبان آلمانی است که اغلب در کنار یک فعل گذرا استفاده می‌شود.

مطالعه درس

حالت مفعولی غیرمستقیم

Deklination Dativ

حالت مفعولی غیرمستقیم یکی از نقش‌های دستوری زبان آلمانی است و اغلب در کنار برخی حروف اضافه مشخص به‌کار می‌رود.

مطالعه درس

حالت مالکی

Deklination Genitiv

حالت مالکی یکی از نقش‌های دستوری زبان آلمانی است که اغلب برای نشان‌دادن رابطه مالکیت بین دو اسم استفاده می‌شود.

مطالعه درس