کتابخانه گرامری آلمانی

کتابخانه گرامری آلمانی

درس های طبقه بندی شده گرامر


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان آلمانی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

ضمایر شخصی
Personalpronomen

از ضمایر شخصی و حالت‌های صرف‌شده آن در زبان آلمانی می‌توان برای جلوگیری از تکرار اسامی و اشاره به خود یا دیگری استفاده کرد.

ضمایر ملکی
Possessivpronomen

از ضمیر ملکی در زبان آلمانی برای نشان‌دادن رابطه مالکیت استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر انعکاسی
Reflexivpronomen

در این بخش با ساختار و کاربردهای ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

ضمایر اشاره
Demonstrativpronomen

برای متمایز کردن یک اسم و یا جلوگیری از تکرار آن از ضمایر اشاره استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر نامعین
Indefinitpronomen

از ضمیر نامعین در زبان آلمانی برای اشاره به چیزی نامشخص و یا تعمیم‌دهی استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر شخصی
Personalpronomen

از ضمایر شخصی و حالت‌های صرف‌شده آن در زبان آلمانی می‌توان برای جلوگیری از تکرار اسامی و اشاره به خود یا دیگری استفاده کرد.

ضمایر ملکی
Possessivpronomen

از ضمیر ملکی در زبان آلمانی برای نشان‌دادن رابطه مالکیت استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر انعکاسی
Reflexivpronomen

در این بخش با ساختار و کاربردهای ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

ضمایر اشاره
Demonstrativpronomen

برای متمایز کردن یک اسم و یا جلوگیری از تکرار آن از ضمایر اشاره استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر نامعین
Indefinitpronomen

از ضمیر نامعین در زبان آلمانی برای اشاره به چیزی نامشخص و یا تعمیم‌دهی استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان