ضمایر در زبان آلمانی

ضمایر در زبان آلمانی

Pronomen


در این بخش با انواع متفاوت ضمایر در زبان آلمانی و کاربردها و ساختار گرامری آنها آشنا می شوید.

ضمایر شخصی
Personalpronomen

از ضمایر شخصی و حالت‌های صرف‌شده آن در زبان آلمانی می‌توان برای جلوگیری از تکرار اسامی و اشاره به خود یا دیگری استفاده کرد.

ضمایر ملکی
Possessivpronomen

از ضمیر ملکی در زبان آلمانی برای نشان‌دادن رابطه مالکیت استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر انعکاسی
Reflexivpronomen

در این بخش با ساختار و کاربردهای ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

ضمایر اشاره
Demonstrativpronomen

برای متمایز کردن یک اسم و یا جلوگیری از تکرار آن از ضمایر اشاره استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر نامعین
Indefinitpronomen

از ضمیر نامعین در زبان آلمانی برای اشاره به چیزی نامشخص و یا تعمیم‌دهی استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر شخصی
Personalpronomen

از ضمایر شخصی و حالت‌های صرف‌شده آن در زبان آلمانی می‌توان برای جلوگیری از تکرار اسامی و اشاره به خود یا دیگری استفاده کرد.

ضمایر ملکی
Possessivpronomen

از ضمیر ملکی در زبان آلمانی برای نشان‌دادن رابطه مالکیت استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کاربردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر انعکاسی
Reflexivpronomen

در این بخش با ساختار و کاربردهای ضمایر انعکاسی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

ضمایر اشاره
Demonstrativpronomen

برای متمایز کردن یک اسم و یا جلوگیری از تکرار آن از ضمایر اشاره استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

ضمایر نامعین
Indefinitpronomen

از ضمیر نامعین در زبان آلمانی برای اشاره به چیزی نامشخص و یا تعمیم‌دهی استفاده می‌شود. در این بخش با انواع و کارکردهای آن آشنا خواهیم شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان