صفات و قیدها در زبان آلمانی

صفات و قیدها در زبان آلمانی

Adjektiven und Adverbien


در این بخش با انواع صفات و قیدها در زبان آلمانی، نحوه استفاده، ساختارهای صرف و حالت های مقایسه ای آنها آشنا می شوید.

صفات
Adjektiven

صفات در زبان آلمانی واژگانی هستند که خصوصیت یک شی عینی یا انتزاعی، یک فرآیند یا موقعیت را توصیف می‌کنند.

تطبیق صفات
Flektion Adjektive

صفت‌ها در زبان آلمانی با توجه به جایگاه گرامری اسمی که آن را توصیف می‌کنند، صرف می‌شوند. در این بخش به این ویژگی از صفت می‌پردازیم.

شکل مقایسه‌ای صفات
Steigerungsformen Adjektive

در زبان آلمانی از شکل مقایسه‌ای صفات برای مقایسه‌کردن مشخصه‌های متفاوت دو یا چند اسم استفاده می‌شود. در این بخش به ساختار این واژگان می‌پردازیم.

انواع قیدها
Typen von Adverbien

در این بخش با مثال‌هایی از کاربرد قیدهای زمان، مکان، حالت و ... در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

جایگاه و شکل مقایسه‌ای قیدها
Stellung und Steigerung von Adverbien

در این بخش با جایگاه قیدهای زبان آلمانی در جمله‌ها و همچنین حالت‌های تفضیلی و عالی آن‌ها آشنا خواهیم شد.

صفات
Adjektiven

صفات در زبان آلمانی واژگانی هستند که خصوصیت یک شی عینی یا انتزاعی، یک فرآیند یا موقعیت را توصیف می‌کنند.

تطبیق صفات
Flektion Adjektive

صفت‌ها در زبان آلمانی با توجه به جایگاه گرامری اسمی که آن را توصیف می‌کنند، صرف می‌شوند. در این بخش به این ویژگی از صفت می‌پردازیم.

شکل مقایسه‌ای صفات
Steigerungsformen Adjektive

در زبان آلمانی از شکل مقایسه‌ای صفات برای مقایسه‌کردن مشخصه‌های متفاوت دو یا چند اسم استفاده می‌شود. در این بخش به ساختار این واژگان می‌پردازیم.

انواع قیدها
Typen von Adverbien

در این بخش با مثال‌هایی از کاربرد قیدهای زمان، مکان، حالت و ... در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

جایگاه و شکل مقایسه‌ای قیدها
Stellung und Steigerung von Adverbien

در این بخش با جایگاه قیدهای زبان آلمانی در جمله‌ها و همچنین حالت‌های تفضیلی و عالی آن‌ها آشنا خواهیم شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان