ساختار جملات در زبان آلمانی

Satzbau

در این بخش با ساختار جملات و همچنین جایگاه واژگان در جملات آشنا می‌شوید.

جملات پایه

Hauptsatz

جملات پایه در زبان آلمانی جملات مستقلی هستند که همیشه شامل محتوایی کامل هستند. در این بخش به بررسی این جملات خواهیم پرداخت.

مطالعه درس

عبارت‌های منفی

Verneinung

در زبان آلمانی برای منفی‌ساختن عبارت‌ها از دو واژه "nicht" و "kein" استفاده می‌شود. در این بخش با کاربردهای این دو واژه آشنا خواهیم شد.

مطالعه درس

جملات پرسشی

Fragen

در این بخش با ساختار جملات پرسشی و همچنین واژگان پرسشی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

مطالعه درس

حروف ربط

Konjunktionen

در این بخش با انواع حروف ربط در زبان آلمانی و ساختار آن‌ها در جملات آشنا خواهیم شد.

مطالعه درس

جملات پیرو

Nebensätze

در این بخش با مهم‌ترین ویژگی‌های جملات پیرو قیدی، فاعلی، مصدری، وصفی، موصولی و غیره آشنا خواهیم شد.

مطالعه درس