زمان‌ها و وجه‌ها در زبان اسپانیایی

زمان‌ها و وجه‌ها در زبان اسپانیایی

tiempos y modos


زمان‌ها و وجه‌های مختلف به ما کمک می‌کنند تا مقصودمان را به‌درستی بیان کنیم. در این قسمت با زمان‌ها و وجه‌های مختلف در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

تفاوت وجه اخباری و التزامی
indicativo vs. subjuntivo

وجه اخباری و وجه التزامی دو وجه اصلی در زبان اسپانیایی هستند. در این درس با کاربردهای این دو وجه و تفاوت‌های آنها آشنا می‌شویم.

زمان حال ساده در وجه اخباری
el presente de indicativo

در این درس با یکی از پرکاربردترین زمان‌های اسپانیایی یعنی زمان حال ساده در وجه اخباری آشنا می‌شویم.

زمان گذشته ساده در وجه اخباری
el pretérito indefinido de indicativo

زمان گذشته ساده به ما کمک می‌کند تا درمورد اتفاقاتی که در گذشته به‌وقوع پیوستند، صحبت کنیم. در این درس با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا می‌شویم.

زمان حال استمراری در وجه اخباری
el presente progresivo de indicativo

از زمان حال استمراری در وجه اخباری برای صحبت درمورد اموری که در جریان هستند، استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا می‌شویم.

زمان گذشته استمراری در وجه اخباری
el pretérito imperfecto de indicativo

زمان گذشته استمراری به ما کمک می‌کند تا درمورد اموری که در گذشته در جریان بودند، صحبت کنیم. در این درس ساختار و کاربردهای این زمان را باهم می‌بینیم.

زمان حال کامل در وجه اخباری
el pretérito perfecto de indicativo

از زمان حال کامل برای صحبت درمورد کارهایی که در گذشته انجام شدند و تأثیرش در حال مشاهده می‌شود، استفاده می‌کنیم. در این درس زمان حال کامل توضیح داده شده‌است.

زمان گذشته کامل در وجه اخباری
el pretérito pluscuamperfecto de indicativo

زمان گذشته کامل برای صحبت درمورد اتفاقی که قبل از اتفاق دیگری در گذشته انجام شده، استفاده می‌شود.

زمان آینده ساده در وجه اخباری
futuro simple de indicativo

از زمان آینده ساده برای صحبت درمورد اتفاقاتی در َآینده استفاده می‌کنیم. در این درس این زمان به‌طور کامل توضیح داده شده‌است.

زمان آینده کامل در وجه اخباری
el futuro perfecto de indicativo

از زمان آینده کامل برای صحبت درمورد اموری که قبل از اتفاق دیگری در آینده تمام خواهند شد، استفاده می‌کنیم. این درس درمورد زمان آینده کامل است.

آینده نزدیک
ir a + infinitivo

آینده نزدیک یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در زبان اسپانیایی است. در این درس با این زمان بیشتر آشنا خواهیم شد.

زمان شرطی ساده در وجه اخباری
condicional simple de indicativo

از زمان شرطی ساده برای صحبت درمورد موقعیت‌های فرضی یا درخواست‌های مؤدبانه استفاده می‌کنیم. در این درس با این زمان بیشتر آشنا خواهیم شد.

زمان شرطی کامل در وجه اخباری
condicional compuesto de indicativo

از زمان شرطی کامل برای بیان احتمالات در گذشته، آرزو یا حدسیات استفاده می‌کنیم. در این درس با این زمان در زبان اسپانیایی بیشتر آشنا خواهیم شد.

زمان حال ساده در وجه التزامی
el presente de subjuntivo

از زمان حال ساده التزامی برای صحبت هم درمورد حال و هم درمورد آینده استفاده می‌شود. در این درس زمان حال ساده وجه التزامی توضیح داده شده‌است.

زمان حال کامل در وجه التزامی
el pretérito perfecto de subjuntivo

از زمان حال کامل التزامی برای صحبت درمورد اموری که کامل شده‌اند یا در آینده کامل خواهند شد، استفاده می‌شود. در این درس با این زمان آشنا می‌شویم.

زمان گذشته استمراری در وجه التزامی
el pretérito imperfecto de subjuntivo

از زمان گذشته استمراری در وجه التزامی پس از عباراتی خاص استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا خواهیم شد.

زمان گذشته کامل در وجه التزامی
el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

از زمان گذشته کامل در وجه التزامی برای صحبت درمورد اموری که قبل از زمان خاصی در گذشته اتفاق افتادند و یا تحت شرایطی می‌توانستند اتفاق بیفتند، استفاده می‌شود.

تفاوت وجه اخباری و التزامی
indicativo vs. subjuntivo

وجه اخباری و وجه التزامی دو وجه اصلی در زبان اسپانیایی هستند. در این درس با کاربردهای این دو وجه و تفاوت‌های آنها آشنا می‌شویم.

زمان حال ساده در وجه اخباری
el presente de indicativo

در این درس با یکی از پرکاربردترین زمان‌های اسپانیایی یعنی زمان حال ساده در وجه اخباری آشنا می‌شویم.

زمان گذشته ساده در وجه اخباری
el pretérito indefinido de indicativo

زمان گذشته ساده به ما کمک می‌کند تا درمورد اتفاقاتی که در گذشته به‌وقوع پیوستند، صحبت کنیم. در این درس با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا می‌شویم.

زمان حال استمراری در وجه اخباری
el presente progresivo de indicativo

از زمان حال استمراری در وجه اخباری برای صحبت درمورد اموری که در جریان هستند، استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا می‌شویم.

زمان گذشته استمراری در وجه اخباری
el pretérito imperfecto de indicativo

زمان گذشته استمراری به ما کمک می‌کند تا درمورد اموری که در گذشته در جریان بودند، صحبت کنیم. در این درس ساختار و کاربردهای این زمان را باهم می‌بینیم.

زمان حال کامل در وجه اخباری
el pretérito perfecto de indicativo

از زمان حال کامل برای صحبت درمورد کارهایی که در گذشته انجام شدند و تأثیرش در حال مشاهده می‌شود، استفاده می‌کنیم. در این درس زمان حال کامل توضیح داده شده‌است.

زمان گذشته کامل در وجه اخباری
el pretérito pluscuamperfecto de indicativo

زمان گذشته کامل برای صحبت درمورد اتفاقی که قبل از اتفاق دیگری در گذشته انجام شده، استفاده می‌شود.

زمان آینده ساده در وجه اخباری
futuro simple de indicativo

از زمان آینده ساده برای صحبت درمورد اتفاقاتی در َآینده استفاده می‌کنیم. در این درس این زمان به‌طور کامل توضیح داده شده‌است.

زمان آینده کامل در وجه اخباری
el futuro perfecto de indicativo

از زمان آینده کامل برای صحبت درمورد اموری که قبل از اتفاق دیگری در آینده تمام خواهند شد، استفاده می‌کنیم. این درس درمورد زمان آینده کامل است.

آینده نزدیک
ir a + infinitivo

آینده نزدیک یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در زبان اسپانیایی است. در این درس با این زمان بیشتر آشنا خواهیم شد.

زمان شرطی ساده در وجه اخباری
condicional simple de indicativo

از زمان شرطی ساده برای صحبت درمورد موقعیت‌های فرضی یا درخواست‌های مؤدبانه استفاده می‌کنیم. در این درس با این زمان بیشتر آشنا خواهیم شد.

زمان شرطی کامل در وجه اخباری
condicional compuesto de indicativo

از زمان شرطی کامل برای بیان احتمالات در گذشته، آرزو یا حدسیات استفاده می‌کنیم. در این درس با این زمان در زبان اسپانیایی بیشتر آشنا خواهیم شد.

زمان حال ساده در وجه التزامی
el presente de subjuntivo

از زمان حال ساده التزامی برای صحبت هم درمورد حال و هم درمورد آینده استفاده می‌شود. در این درس زمان حال ساده وجه التزامی توضیح داده شده‌است.

زمان حال کامل در وجه التزامی
el pretérito perfecto de subjuntivo

از زمان حال کامل التزامی برای صحبت درمورد اموری که کامل شده‌اند یا در آینده کامل خواهند شد، استفاده می‌شود. در این درس با این زمان آشنا می‌شویم.

زمان گذشته استمراری در وجه التزامی
el pretérito imperfecto de subjuntivo

از زمان گذشته استمراری در وجه التزامی پس از عباراتی خاص استفاده می‌شود. در این درس با ساختار و کاربردهای این زمان آشنا خواهیم شد.

زمان گذشته کامل در وجه التزامی
el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo

از زمان گذشته کامل در وجه التزامی برای صحبت درمورد اموری که قبل از زمان خاصی در گذشته اتفاق افتادند و یا تحت شرایطی می‌توانستند اتفاق بیفتند، استفاده می‌شود.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان