قیدها در زبان اسپانیایی

قیدها در زبان اسپانیایی

adverbios


قیدها کلماتی هستند که درمورد فعل، صفت، یک قید دیگر و یا کل جمله اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند. در این قسمت با انواع قید در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

قید در زبان اسپانیایی
los adverbios en español

قیدها کلماتی هستند که می‌توانند یک فعل، صفت، قید و یا حتی یک جمله را توصیف کنند. در این درس به بررسی این دسته از کلمات می‌پردازیم.

انواع قید از نظر معنا
diferentes tipos de adverbios según el significado

قیدها از نظر معنا انواع مختلفی دارند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

جایگاه قید
posición de los adverbios

یکی از نکاتی که درمورد قیدها باید به آن توجه کنیم، جایگاه آنها در جمله است. در این درس با جایگاه قیدها در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

تفاوت قید و صفت
diferencia entre adverbio y adjetivo

در زبان اسپانیایی گاهی تشخیص یک قید از صفت به دقت بیشتری نیاز دارد. در این درس یاد می‌گیریم که برای تشخیص این دو دسته از کلمات باید به چه مواردی توجه کنیم.

قید در زبان اسپانیایی
los adverbios en español

قیدها کلماتی هستند که می‌توانند یک فعل، صفت، قید و یا حتی یک جمله را توصیف کنند. در این درس به بررسی این دسته از کلمات می‌پردازیم.

انواع قید از نظر معنا
diferentes tipos de adverbios según el significado

قیدها از نظر معنا انواع مختلفی دارند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

جایگاه قید
posición de los adverbios

یکی از نکاتی که درمورد قیدها باید به آن توجه کنیم، جایگاه آنها در جمله است. در این درس با جایگاه قیدها در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

تفاوت قید و صفت
diferencia entre adverbio y adjetivo

در زبان اسپانیایی گاهی تشخیص یک قید از صفت به دقت بیشتری نیاز دارد. در این درس یاد می‌گیریم که برای تشخیص این دو دسته از کلمات باید به چه مواردی توجه کنیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان