حروف اضافه در زبان اسپانیایی

حروف اضافه در زبان اسپانیایی

las preposiciones


از حروف اضافه برای بیان رابطه میان اجزاء جمله استفاده می‌کنیم. در این قسمت با انواع حروف اضافه در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

حروف اضافه
las preposiciones

حروف اضافه کلمات نامتغیری هستند که شمار و جنسیت ندارند. در این درس با پرکاربردترین حروف اضافه در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

حروف اضافه زمان
las preposiciones temporales

در این درس به بررسی حروف اضافه زمان در زبان اسپانیایی می‌پردازیم.

حروف اضافه مکان
las preposiciones locativas

در این درس به بررسی حروف اضافه مکان در زبان اسپانیایی می‌پردازیم.

سایر حروف اضافه مهم
otras preposiciones importantes

در این درس به بررسی سایر حروف اضافه پرکاربرد در زبان اسپانیایی می‌پردازیم.

حروف اضافه
las preposiciones

حروف اضافه کلمات نامتغیری هستند که شمار و جنسیت ندارند. در این درس با پرکاربردترین حروف اضافه در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

حروف اضافه زمان
las preposiciones temporales

در این درس به بررسی حروف اضافه زمان در زبان اسپانیایی می‌پردازیم.

حروف اضافه مکان
las preposiciones locativas

در این درس به بررسی حروف اضافه مکان در زبان اسپانیایی می‌پردازیم.

سایر حروف اضافه مهم
otras preposiciones importantes

در این درس به بررسی سایر حروف اضافه پرکاربرد در زبان اسپانیایی می‌پردازیم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان