حروف تعریف در زبان اسپانیایی

حروف تعریف در زبان اسپانیایی

artículos


حروف تعریف کلماتی هستند که از آنها برای شناس کردن یا ناشناس کردن اسامی استفاده می‌کنیم. در این قسمت با انواع حروف تعریف در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

حرف تعریف معین
artículo definido

حروف تعریف معین به ما کمک می‌کنند تا درمورد آن دسته از اسامی که برای گوینده و شنونده مشخص هستند، صحبت کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

حرف تعریف نامعین
artículo indefinido

حروف تعریف نامعین به ما کمک می‌کنند تا درمورد آن دسته از اسامی که برای گوینده و شنونده نامشخص هستند، صحبت کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

حرف تعریف خنثی
artículo neutro

از آنجا که هیچ اسمی در اسپانیایی خنثی نیست، حرف تعریف خنثی هرگز قبل از اسم نمی‌آید و وقتی از آن استفاده می‌کنیم که درمورد مفهوم یا مقداری انتزاعی حرف می‌زنیم.

بدون حرف تعریف
no artículo

گاهی پیش می‌آید که استفاده از حرف تعریف نیاز نیست. در این درس درمورد این موضوع توضیح داده‌ایم.

حرف تعریف معین
artículo definido

حروف تعریف معین به ما کمک می‌کنند تا درمورد آن دسته از اسامی که برای گوینده و شنونده مشخص هستند، صحبت کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

حرف تعریف نامعین
artículo indefinido

حروف تعریف نامعین به ما کمک می‌کنند تا درمورد آن دسته از اسامی که برای گوینده و شنونده نامشخص هستند، صحبت کنیم. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

حرف تعریف خنثی
artículo neutro

از آنجا که هیچ اسمی در اسپانیایی خنثی نیست، حرف تعریف خنثی هرگز قبل از اسم نمی‌آید و وقتی از آن استفاده می‌کنیم که درمورد مفهوم یا مقداری انتزاعی حرف می‌زنیم.

بدون حرف تعریف
no artículo

گاهی پیش می‌آید که استفاده از حرف تعریف نیاز نیست. در این درس درمورد این موضوع توضیح داده‌ایم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان