اسامی در زبان اسپانیایی

اسامی در زبان اسپانیایی

los sustantivos


از اسامی برای اشاره به اشیاء، موجودات، مکان‌ها، اتفاقات و... استفاده می‌شود. در این بخش با انواع اسامی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

وابسته‌های اسمی
complemento del nombre

وابسته‌های اسمی کلمه یا گروهی از کلمات هستند که همراه اسامی می‌آیند و اطلاعات بیشتری درمورد آن اسم به ما می‌دهند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

انواع اسم
tipos de sustantivo

اسم‌ها کلماتی هستند که به افراد، اشیاء، مکان‌ها و یا موضوعات اشاره می‌کنند. در این درس با انواع اسامی آشنا خواهیم شد.

جنسیت و شمار اسامی
género y número de los sustantivos

تمامی اسامی در زبان اسپانیایی دارای جنسیت و شمار هستند. در این درس جنسیت و شمار اسامی توضیح داده شده‌است.

گروه اسمی
sintagma nominal

گروه اسمی کلمه یا کلماتی هستند که یک اسم را به‌عنوان هسته خود دارند. در این درس با گروه اسمی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

وابسته‌های اسمی
complemento del nombre

وابسته‌های اسمی کلمه یا گروهی از کلمات هستند که همراه اسامی می‌آیند و اطلاعات بیشتری درمورد آن اسم به ما می‌دهند. در این درس با آنها آشنا می‌شویم.

انواع اسم
tipos de sustantivo

اسم‌ها کلماتی هستند که به افراد، اشیاء، مکان‌ها و یا موضوعات اشاره می‌کنند. در این درس با انواع اسامی آشنا خواهیم شد.

جنسیت و شمار اسامی
género y número de los sustantivos

تمامی اسامی در زبان اسپانیایی دارای جنسیت و شمار هستند. در این درس جنسیت و شمار اسامی توضیح داده شده‌است.

گروه اسمی
sintagma nominal

گروه اسمی کلمه یا کلماتی هستند که یک اسم را به‌عنوان هسته خود دارند. در این درس با گروه اسمی در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان