صفات در زبان اسپانیایی

صفات در زبان اسپانیایی

adjetivos


صفات کلماتی هستند که درمورد اسامی اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند و آن را توصیف می‌کنند. در این قسمت با انواع صفت و کاربردهای آنها در زبان اسپانیایی آشنا می‌شویم.

انواع صفات
tipos de adjetivos

صفات در زبان اسپانیایی انواع مختلفی دارند. برای آشنایی بیشتر با این دسته از کلمات این درس را کامل بخوانید.

تطبیق صفات
concordancia de los adjetivos

صفات در زبان اسپانیایی با اسمی که آن را توصیف می‌کنند از نظر جنیست و شمار تطابق دارند. در این درس با قوانین تطبیق صفات آشنا می‌شویم.

صفت در جمله
adjetivos en una oración

صفت‌ها می‌توانند جایگاه مختلفی در جمله داشته باشند و نقش‌های متفاوتی بگیرند. در این درس جایگاه صفت و نقش‌های آن توضیح داده شده‌است.

صفات مقایسه‌ای و عالی
adjetivos comparativos y superlativos

این درس به بررسی ساختار و کاربرهای صفات مقایسه‌ای و عالی و انواع آن می‌پردازد.

انواع صفات
tipos de adjetivos

صفات در زبان اسپانیایی انواع مختلفی دارند. برای آشنایی بیشتر با این دسته از کلمات این درس را کامل بخوانید.

تطبیق صفات
concordancia de los adjetivos

صفات در زبان اسپانیایی با اسمی که آن را توصیف می‌کنند از نظر جنیست و شمار تطابق دارند. در این درس با قوانین تطبیق صفات آشنا می‌شویم.

صفت در جمله
adjetivos en una oración

صفت‌ها می‌توانند جایگاه مختلفی در جمله داشته باشند و نقش‌های متفاوتی بگیرند. در این درس جایگاه صفت و نقش‌های آن توضیح داده شده‌است.

صفات مقایسه‌ای و عالی
adjetivos comparativos y superlativos

این درس به بررسی ساختار و کاربرهای صفات مقایسه‌ای و عالی و انواع آن می‌پردازد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان