حروف صدادار در زبان انگلیسی

حروف صدادار در زبان انگلیسی

English Vowels


حروف صدادار حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می شود. در این درس با حروف صدادار آشنا می شویم.

صدای /ɑː/
/ɑː/

صدای /ɒ/
/ɒ/

صدای /ʌ/
/ʌ/

صدای /ɔː/
/ɔː/

صدای /ɔ/
/ɔ/

صدای /uː/
/uː/

صدای /u/
/u/

صدای /ʊ/
/ʊ/

صدای /ɜː/
/ɜː/

صدای /ɛ/
/ɛ/

صدای /ə/
/ə/

صدای /iː/
/iː/

صدای /i/
/i/

صدای /ɪ/
/ɪ/

صدای /æ/
/æ/

صدای /aɪ/
/aɪ/

صدای /aʊ/
/aʊ/

صدای /əʊ/
/əʊ/

صدای /eɪ/
/eɪ/

صدای /eə/
/eə/

صدای /ɪə/
/ɪə/

صدای /ɔɪ/
/ɔɪ/

صدای /ʊə/
/ʊə/

صدای /ɑː/
/ɑː/

صدای /ɒ/
/ɒ/

صدای /ʌ/
/ʌ/

صدای /ɔː/
/ɔː/

صدای /ɔ/
/ɔ/

صدای /uː/
/uː/

صدای /u/
/u/

صدای /ʊ/
/ʊ/

صدای /ɜː/
/ɜː/

صدای /ɛ/
/ɛ/

صدای /ə/
/ə/

صدای /iː/
/iː/

صدای /i/
/i/

صدای /ɪ/
/ɪ/

صدای /æ/
/æ/

صدای /aɪ/
/aɪ/

صدای /aʊ/
/aʊ/

صدای /əʊ/
/əʊ/

صدای /eɪ/
/eɪ/

صدای /eə/
/eə/

صدای /ɪə/
/ɪə/

صدای /ɔɪ/
/ɔɪ/

صدای /ʊə/
/ʊə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان