الفبا و تلفظ انگلیسی

الفبا و تلفظ انگلیسی

درس های گام به گام تلفظ


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان انگلیسی است.

ساختار تلفظ در زبان انگلیسی
Notes on Pronunciation

در این درس در رابطه با قوانین کلی مرتبط با نحوه تلفظ در زبان انگلیسی و برخی از استثناهای رایج در نحوه تلفظ کلمات صحبت می‌شود.

الفبای آوایی
Phonetic Alphabet

در این بخش با الفبای آوایی یا حروف فونتیک مطابق IPA آشنا خواهید شد. آشنایی با این حروف کمک زیادی به شما در یادگیری ساده نحوه تلفظ واژگان در همه زبان‌ها می‌کند.

استرس یا تکیه در زبان انگلیسی
Stress

در این درس با مفهوم استرس یا تکیه در تلفظ واژگان و برخی از قوانین اصلی آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

ساختار تلفظ در زبان انگلیسی
Notes on Pronunciation

در این درس در رابطه با قوانین کلی مرتبط با نحوه تلفظ در زبان انگلیسی و برخی از استثناهای رایج در نحوه تلفظ کلمات صحبت می‌شود.

الفبای آوایی
Phonetic Alphabet

در این بخش با الفبای آوایی یا حروف فونتیک مطابق IPA آشنا خواهید شد. آشنایی با این حروف کمک زیادی به شما در یادگیری ساده نحوه تلفظ واژگان در همه زبان‌ها می‌کند.

استرس یا تکیه در زبان انگلیسی
Stress

در این درس با مفهوم استرس یا تکیه در تلفظ واژگان و برخی از قوانین اصلی آن در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان