الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی

English Alphabet


در این بخش به معرفی الفبای انگلیسی، آواهای حروف الفبا و حروف ترکیبی می پردازیم.

الفبای انگلیسی
English Alphabet

در این درس با حروف الفبای زبان انگلیسی، نحوه نوشتن شکل بزرگ و کوچک و نحوه تلفظ عمومی آنها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

آواهای حروف الفبا
The Sounds of Alphabet

در این درس با صدا یا آوای عمومی هر یک از حروف الفبا در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

حروف ترکیبی زبان انگلیسی
Digraphs

در زبان انگلیسی گاهی یک ترکیب دوتایی یا سه‌تایی از حروف یک تلفظ جدید را با هم می‌سازند. در این درس با رایج‌ترین این ترکیب‌ها آشنا خواهید شد.

الفبای انگلیسی
English Alphabet

در این درس با حروف الفبای زبان انگلیسی، نحوه نوشتن شکل بزرگ و کوچک و نحوه تلفظ عمومی آنها در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

آواهای حروف الفبا
The Sounds of Alphabet

در این درس با صدا یا آوای عمومی هر یک از حروف الفبا در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

حروف ترکیبی زبان انگلیسی
Digraphs

در زبان انگلیسی گاهی یک ترکیب دوتایی یا سه‌تایی از حروف یک تلفظ جدید را با هم می‌سازند. در این درس با رایج‌ترین این ترکیب‌ها آشنا خواهید شد.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان