الفبا و تلفظ انگلیسی

الفبا و تلفظ انگلیسی

درس های گام به گام تلفظ


در بخش الفبا و تلفظ شما با حروف الفبای زبان انگلیسی و نحوه تلفظ آنها آشنا می شوید. این بخش همچنین دارای یک کتابخانه آموزشی برای یادگیری تلفظ حروف فونتیک مورد استفاده در زبان انگلیسی است.

صدای /b/
/b/

صدای /d/
/d/

صدای /f/
/f/

صدای /g/
/g/

صدای /h/
/h/

صدای /k/
/k/

صدای /l/
/l/

صدای /m/
/m/

صدای /n/
/n/

صدای /p/
/p/

صدای /r/
/r/

صدای /s/
/s/

صدای /t/
/t/

صدای /v/
/v/

صدای /z/
/z/

صدای /ʃ/
/ʃ/

صدای /ʒ/
/ʒ/

صدای /ŋ/
/ŋ/

صدای /ʧ/
/ʧ/

صدای /ʤ/
/ʤ/

صدای /θ/
/θ/

صدای /w/
/w/

صدای /j/
/j/

صدای /ð/
/ð/

صدای /b/
/b/

صدای /d/
/d/

صدای /f/
/f/

صدای /g/
/g/

صدای /h/
/h/

صدای /k/
/k/

صدای /l/
/l/

صدای /m/
/m/

صدای /n/
/n/

صدای /p/
/p/

صدای /r/
/r/

صدای /s/
/s/

صدای /t/
/t/

صدای /v/
/v/

صدای /z/
/z/

صدای /ʃ/
/ʃ/

صدای /ʒ/
/ʒ/

صدای /ŋ/
/ŋ/

صدای /ʧ/
/ʧ/

صدای /ʤ/
/ʤ/

صدای /θ/
/θ/

صدای /w/
/w/

صدای /j/
/j/

صدای /ð/
/ð/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان