حروف بی صدا در زبان انگلیسی

حروف بی صدا در زبان انگلیسی

English consonants


حروف بی صدا حروفی هستند که هوا هنگام خروج توسط دهان، زبان یا لب ها متوقف می شود. در این درس با حروف بی صدا آشنا می شویم.

صدای /b/
/b/

صدای /d/
/d/

صدای /f/
/f/

صدای /g/
/g/

صدای /h/
/h/

صدای /k/
/k/

صدای /l/
/l/

صدای /m/
/m/

صدای /n/
/n/

صدای /p/
/p/

صدای /r/
/r/

صدای /s/
/s/

صدای /t/
/t/

صدای /v/
/v/

صدای /z/
/z/

صدای /ʃ/
/ʃ/

صدای /ʒ/
/ʒ/

صدای /ŋ/
/ŋ/

صدای /ʧ/
/ʧ/

صدای /ʤ/
/ʤ/

صدای /θ/
/θ/

صدای /w/
/w/

صدای /j/
/j/

صدای /ð/
/ð/

صدای /b/
/b/

صدای /d/
/d/

صدای /f/
/f/

صدای /g/
/g/

صدای /h/
/h/

صدای /k/
/k/

صدای /l/
/l/

صدای /m/
/m/

صدای /n/
/n/

صدای /p/
/p/

صدای /r/
/r/

صدای /s/
/s/

صدای /t/
/t/

صدای /v/
/v/

صدای /z/
/z/

صدای /ʃ/
/ʃ/

صدای /ʒ/
/ʒ/

صدای /ŋ/
/ŋ/

صدای /ʧ/
/ʧ/

صدای /ʤ/
/ʤ/

صدای /θ/
/θ/

صدای /w/
/w/

صدای /j/
/j/

صدای /ð/
/ð/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان