حروف اضافه مکان و حرکت در زبان انگلیسی

حروف اضافه مکان و حرکت در زبان انگلیسی

Prepositions of Place and Movement


در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای مکان و نشان دادن جهت حرکت چیزی یا کسی از حروف اضافه خاصی استفاده کنیم که در این درس به بررسی آنها می‌پردازیم.

حروف اضافه مکان و حرکت

Prepositions of Place and Movement

در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای مکان و برای نشان دادن اینکه عملی "در کجا" اتفاق افتاده یا "در چه جهتی" بوده از حروف اضافه خاصی مانند at و on و ... استفاده می‌کنیم. در این بخش با این حروف اضافه آشنا خواهیم شد.

حرف اضافه on

حرف اضافه on در کاربردهای مختلفی بیان کننده مکان و موقعیت یک چیز یا فرد است:
1. برای نشان دادن اتصال دو چیز به هم

the picture on the wall

عکس (چسبیده) روی دیوار

2. برای نشان دادن موقعیت چیزی روی یک سطح

on the table

روی میز

3. برای نشان دادن موقعیت چیزی در سمت راست یا چپ

on the left, on the right

سمت چپ، سمت راست

4. برای نشان دادن موقعیت چیزی در طبقات یک ساختمان

on the first floor

در طبقه اول

5. برای نشان دادن مکان چیزی در یکی از وسابل نقلیه از قبیل اتوبوس، قطار، هواپیما و ...

on the bus, on a plane

در اتوبوس، در هواپیما

6. برای نشان دادن موقعیت چیزی در کنار رودخانه

London lies on the Thames.

لندن در کنار رود تیمز قرار داد.

7. همراه با کلماتی مانند تلویزیون، رادیو و اینترنت.

on TV, on the radio, on the internet

در تلویزیون، در رادیو، در اینترنت

حرف اضافه at

در پنج کاربرد از حرف اضافه at برای بیان موقعیت و مکان چیزی استفاده می‌کنیم:
1. به معنای "در کنار"، "رو به روی" و "کنار" برای نشان دادن مکان چیزی یا شخصی

at the door, at the station

دم در، در ایستگاه

2. به معنای "پشت" برای نشان دادن موقعیت فردی پشت میز.

at the table

پشت میز

3. برای نشان دادن مکان شخصی در یک مراسم یا مجلس.

at a concert, at the party

در کنسرت، در مهمانی

4. برای نشان دادن مکان شخصی در جاهایی مانند سرکار، مدرسه، سینما و ...

at the cinema, at school, at work

در سینما، در مدرسه، در سرکار

حرف اضافه in

حرف اضافه in در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:
1. برای نشان دادن مکان چیزی یا شخصی در اتاق، ساختمان، خیابان، شهر، کشور

in the kitchen, in hospital, in London, in Ireland

در آشپزخانه، در بیمارستان، در لندن، در ایرلند

2. برای نشان دادن مطلبی در کتاب، روزنامه و ...

in the book

در کتاب

3. برای نشان دادن مکان چیزی یا شخصی در وسایل نقلیه ماشین و تاکسی.

in the car, in a taxi

درماشین، در تاکسی

نکته

با وسایل نقلیه‌ای که کوچک هستند و در آنها باید بنشینید و نمی‌توانید بایستید از حرف اضافه in استفاده می‌کنیم، اما با وسایل نقلیه بزرگ که می‌توان در آن ایستاد و راه رفت از حرف اضافه on استفاده می‌کنیم.

4. قبل از واژه‌های world و picture برای نشان دادن موقعیت و مکان چیزی یا شخصی.

in the picture, in the world

در عکس، در جهان

حرف اضافه over

از حرف اضافه over در کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود:
1. برای نشان دادن اینکه چیزی یک چیز یا شخص دیگر را پوشانده است.

She put a blanket over the sleeping child.

او پتویی روی کودک خوابیده انداخت.

2. به معنای "بیشتر از" برای نشان دادن بزرگتر بودن یا بیشتر بودن چیزی یا فردی نسبت به چیز یا فردی دیگر

over 16 years of age

بالای 16 سال [بیشتر از 16 سال]

3. برای نشان دادن رد شدن از امتداد چیزی. در این کاربرد با حرف اضافه across هم‌معنی است.

to walk over a bridge

از (امتداد) پل عبور کردن

4. برای نشان دادن رد شدن از روی یک مانع یا چیز بلند

to climb over a wall

از روی دیوار رد شدن

حرف اضافه to

از حرف اضافه to در چهار کاربرد برای نشان دادن مکان استفاده می‌کنیم:
1. برای نشان دادن جهت حرکت فردی به سمت چیزی یا شخصی

to go to the cinema

به سینما رفتن

2. برای نشان دادن جهت حرکت فردی به شهر یا کشوری

to go to London, to go to the USA

به لندن رفتن، به آمریکا رفتن

3. به همراه واژه bed برای نشان دادن مفهوم "به تختخواب رفتن، خوابیدن"

to go to bed

به تختخواب رفتن [خوابیدن]

4. به همراه واژه work برای نشان دادن مفهوم "به سرکار رفتن"

to go to work

به سرکار رفتن

حرف اضافه against

کاربردهای حرف اضافه against عبارتند از:
1. به معنای روبه رو و مقابل

Barcelona is playing against Manchester tonight.

بارسلونا امشب روبه روی منچستر بازی می‌کند.

2. برای نشان دادن موقعیت فردی که به چیزی تکیه زده باشد.

Michael stood with his back against the wall.

"مایکل" به پشت به دیوار تکیه داده ایستاده بود.

حرف اضافه above

از حرف اضافه above به معنای "بالا" برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی نسبت به چیزی یا شخصی دیگر استفاده می‌کنیم. وقتی از این حرف اضافه استفاده می‌کنیم منظورمان این است که چیزی بالاتر از چیز دیگری است، اما لزوما دقیقا بالای چیز دیگری قرار ندارد.

We were flying above the clouds.

ما داشتیم بالای ابرها پرواز می‌کردیم.

حرف اضافه across

از حرف اضافه across برای نشان دادن عبور کردن از امتداد چیزی استفاده می‌کنیم.

to walk across a bridge

از (امتداد) پل عبور کردن

to swim across a lake

در امتداد رود شنا کردن

حرف اضافه behind

برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی که دقیقا پشت چیزی یا شخص دیگری قرار گرفته از حرف اضافه behind استفاده می‌کنیم.

There is a beautiful garden behind the house.

باغ زیبایی پشت خانه وجود دارد.

حرف اضافه below

از حرف اضافه below برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی زیر یا پایین چیز دیگر استفاده می‌کنیم. دقت کنید که وقتی از below استفاده می‌کنیم منظورمان بالای سطح زمین و کف چیزی است.

He dived below the surface of the water.

او زیر سطح آب شیرجه زد.

حرف اضافه between

حرف اضافه between برای نشان دادن مکان و موقعیت چیزی یا شخصی که بین دو چیز یا شخص قرار دارد استفاده می‌شود.

The train doesn’t stop between Frankfurt and Darmstadt.

قطار بین (شهرهای) فرانکفورت و دارمشتات توقف نمی‌کند.

حروف اضافه by, next to, beside

حروف اضافه by, next to, beside همگی برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی در کنار شخص یا چیز دیگر استفاده می‌شود.

Jane is standing by/next to/beside the car.

"جین" کنار ماشین ایستاده است.

حرف اضافه from

برای نشان دادن مبدا و نقطه شروع حرکت چیزی یا شخصی از from استفاده می‌کنیم.

a bus from London

اتوبوسی از لندن

حرف اضافه into

برای نشان دادن جهت حرکت فردی یا چیزی به داخل یک مکان از حرف اضافه into استفاده می‌شود.

to go into the kitchen/house

به (داخل) آشپزخانه/ خانه رفتن

حرف اضافه in front of

حرف اضافه in front of که جزو حروف اضافه مرکب محسوب می‌شود برای نشان دادن موقعیت و مکان چیزی یا فردی که جلو و روبه روی چیز یا فردی دیگر قرار داشته باشد استفاده می‌شود.

There are two men in front of the house.

دو مرد روبه روی خانه ایستاده‌اند.

حرف اضافه near

حرف اضافه near در جمله نقش قید را ایفا می‌کند و به معنای "نزدیک" است.

The school is near here.

مدرسه نزدیک اینجا است.

حرف اضافه onto

حرف اضافه onto به معنای "بر روی" نشان‌دهنده موقعیت چیزی روی چیزی دیگر است.

to jump onto the table

(بر) روی میز پریدن

حرف اضافه through

از حرف اضافه through برای نشان دادن حرکت چیزی یا شخصی از یک طرف به طرف دیگر استفاده می‌کنیم. این حرف اضافه به عبارتی به معنای "از درون" چیزی است.

The burglar got in through the window.

دزد از پنجره وارد خانه شد.

حرف اضافه towards

حرف اضافه towards برای نشان دادن جهت حرکت شخص یا چیزی به سمت چیز یا فرد دیگر استفاده می‌شود.

to go 5 steps towards the house

5 قدم به سمت خانه رفتن

حرف اضافه under

حرف اضافه under نشان‌دهنده موقعیت چیزی یا شخصی زیر چیز دیگری است.

The bag is under the table.

کیف زیر میز است.

بخش قبل
حروف اضافه مکان و حرکت در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان