حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی

حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی

Prepositions of Time


در این درس به بررسی حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی می‌پردازیم و با انواع آنها و قواعد و استثناهای دستوری آنها آشنا می‌شویم. برای مطالعه این درس کلیک کنید.

حروف اضافه زمان

Prepositions of Time

در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای زمان برای نشان دادن اینکه عملی "چه زمانی" اتفاق افتاده یا "به چه مدتی" ادامه داشته از حروف اضافه خاصی مانند at, in, on و ... استفاده می‌کنیم. در این بخش با این حروف اضافه آشنا خواهیم شد.

حرف اضافه at

از حرف اضافه at برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از ساعت
دقت کنید که ما در فارسی نمی‌گوییم (در ساعت ...) و این حرف اضافه را ترجمه نمی‌کنیم.

at half past nine

(در) ساعت نه و نیم

2. قبل از زمان وعده‌های غذایی

at breakfast

هنگام صبحانه

3. قبل از واژه night. دقت کنید که سایر زمان‌های شبانه روز (مانند صبح، ظهر، بعدازظهر، عصر و ...) با حرف اضافه in می‌آیند و night استثنا است.

at night

در شب

4. قبل از مناسبت‌های ملی مانند اعیاد یا روزهای مهم ملی و مذهبی، زمانی که اسامی واژه day نداشته باشند.

at Christmas, at Easter

در کریسمس، در عید پاک

نکته

در انگلیسی بریتانیایی بعد از واژه weekend (به معنای آخر هفته) از حرف اضافه at استفاده می‌کنیم، اما در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه on استفاده می‌کنیم.

حرف اضافه in

در چهار جا از حرف اضافه in برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از فصول و ماه‌های سال.

in August, in winter

در اوت، در زمستان

2. قبل از سال‌ها و قرن‌ها

in 2009, in the twentieth century

در سال 2009 - در قرن بیستم

3. قبل از قسمت‌های مختلف روز

in the morning, in the afternoon, in the evening

(در) صبح - بعد از ظهر - غروب

4. قبل از واژه‌هایی مانند hour, past, future و ... که برای بیان زمان‌ها استفاده می‌شود.

in an hour, in the past, in the future

در یک ساعت، در گذشته، در آینده

حرف اضافه on

در سه جا از حرف اضافه on برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:
1. قبل از روزهای هفته

on Monday

(در) دوشنبه

2. قبل از تاریخ

on 16th May

در شانزدهم مه

3. قبل از مناسبت‌های ملی مانند اعیاد یا روزهای مهم ملی و مذهبی زمانی که اسامی واژه day داشته باشند.

on Easter Monday

در عید پاک دوشنبه

نکته

وقتی می‌خواهیم درباره "تمام طول شب" صحبت کنیم از قید at night استفاده می‌کنیم.

He sleeps during the day and works at night.

او در طول روز می‌خوابد و شب‌ها کار می‌کند.

وقتی می‌خواهیم درباره "مدت کوتاهی در شب" صحبت کنیم از قید in the night استفاده می‌کنیم.

He woke up twice in the night.

او دو بار در (طول) شب بیدار شد.

حرف اضافه by

از حرف اضافه by در دو کاربرد استفاده می‌کنیم:
1. برای رساندن مفهوم "تا ساعت ..." که نشان می ‌دهد حداکثر تا ساعت خاصی عملی اتفاق می‌افتد.

I will be back by 6 o’clock.

من تا ساعت شش برخواهم گشت.

2. برای نشان دادن اینکه قبل از زمان خاصی یا تا زمان خاصی کاری اتفاق افتاده است.

By 11 o’clock I had read five pages.

تا ساعت 11 من پنج صفحه خوانده بودم.

حرف اضافه after

از حرف اضافه after برای نشان دادن مدت زمانی بعد از یک دوره زمانی استفاده می‌شود.

after school

بعد از مدرسه

حرف اضافه from

برای نشان دادن اینکه یک کاری از چه تاریخی شروع می‌شود از حرف اضافه from استفاده می‌کنیم.

I’m going to study from tomorrow.

من از فردا قرار است درس بخوانم.

نکته

می‌توانیم برای نشان دادن اینکه یک کاری از چه تاریخی شروع می‌شود به جای from از حرف اضافه مرکب as of استفاده کنیم.

I’m going to study as of tomorrow.

من از فردا قرار است درس بخوانم.

حرف اضافه ago

حرف اضافه ago نقش قید را در جمله ایفا می‌کند و برای نشان دادن تاریخ یا زمان خاصی در گذشته به کار می‌رود.

two years ago

دو سال پیش

حرف اضافه before

از حرف اضافه before برای نشان دادن مدت زمانی قبل از یک دوره زمانی استفاده می‌شود.

before 2004

قبل از سال 2004

حرف اضافه during

برای نشان دادن رخ دادن کاری در حین یک بازه زمانی از during استفاده می‌کنیم.

during the summer holidays

حین تعطیلات تابستان

حرف اضافه for

از حرف اضافه for برای نشان دادن مدت زمانی چیزی استفاده می‌کنیم. در این حالت شروع کار مشخص نیست. ما در فارسی معمولا این حرف اضافه را در معنای قیدی ترجمه نمی‌کنیم. وقتی از for استفاده می‌کنیم باید بعد از آن دوره‌ای زمانی را بیاوریم، مثل three days, ten minutes, an hour, two hours, a week, four weeks, a month, six months, five years, a long time.

They lived in Manchester for fifteen years.

آنها پانزده سال در منچستر زندگی کردند.

حرف اضافه since

ما از حرف اضافه since با زمان‌های گذشته کامل و حال کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی از چه زمانی شروع شده است. وقتی از since استفاده می‌کنیم باید بعد از آن نقطه شروع یک دوره زمانی را بیان کنیم (نمی‌توانیم از دوره‌ای زمانی استفاده کنیم) مثل Monday, Wednesday, 9 o'clock, 12:30, 24 July, Christmas, January, I was ten years old, 1985, we arrived.

I have worked here since December.

من از دسامبر اینجا کار کرده‌ام.

حرف اضافه past

حرف اضافه past در جمله نقش قید را ایفا می‌کند و برای نشان دادن مدت زمان گذشته شده در هنگام اعلام ساعت استفاده می‌شود. در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه after استفاده می‌کنیم.

ten past six (6:10)

شش و ده دقیقه

حرف اضافه to

حرف اضافه to در جمله برای نشان دادن مدت زمان باقی مانده در هنگام اعلام ساعت استفاده می‌شود. در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه before, of, till استفاده می‌کنیم.

ten to six (5:50)

ده دقیقه به شش

حرف اضافه until/till

از حرف اضافه‌های till و until برای نشان دادن مدت زمانی که یک عمل طول می‌کشد، استفاده می‌شود.

He is in Germany until Friday.

او تا جمعه در آلمان است.

نکته

وقتی بخواهیم زمان شروع و پایان کاری را بیان کنیم از from … until/till/to استفاده می‌کنیم.

from Monday until/till/to Friday

از دوشنبه تا جمعه

بخش قبل
حروف اضافه زمان در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان