اطلاعات کشورها انگلیسی

اطلاعات کشورها انگلیسی

در رابطه با کشورهای انگلیسی زبان بیشتر بدانید!


بخش اطلاعات کشورها، زبان آموز را با فرهنگ، ساختار سیاسی، تاریخ، اقتصاد، نظام قضایی، مردم و به طور اطلاعات مورد نیاز برای مسافرت یا زندگی در کشورهای انگلیسی زبان آشنا می کند.

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

مناطق
Regions

مردم‌شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

مناطق
Regions

مردم‌شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان