جملات پرسشی

جملات پرسشی

Fragen


در این بخش با ساختار جملات پرسشی و همچنین واژگان پرسشی در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

جملات پرسشی

Fragen

سوالات را در زبان آلمانی را می‌توان با و بدون واژگان پرسشی مطرح کرد. در هنگام استفاده از واژگان پرسشی و حروف اضافه باید به برخی جزئیات توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

سوالات بدون واژه‌های پرسشی

این سوالات، سوالاتی هستند که با بله یا خیر به آنها پاسخ داده می‌شود. فعل صرف‌شده در این سوالات در ابتدای جمله و فاعل در جایگاه دوم جمله قرار می‌گیرد و دیگر اعضای جمله از قاعده ساخت جملات پایه پیروی می‌کنند.

Ich habe dir das Buch gegeben.

من به تو کتاب را دادم.

در این مثال با یک جمله خبری در زمان حال کامل روبرو هستیم.

Habe ich dir das Buch gegeben?

آیا من به تو کتاب را دادم؟ (جمله پرسشی بله یا خیر)

فعل صرف‌شده "haben" برای سوالی کردن عبارت در ابتدای جمله قرار می‌گیرد.

سوالات دارای واژه‌های پرسشی

واژگان پرسشی به طور معمول در ابتدای جمله قرار می‌گیرند و پس از آنها فعل صرف‌شده و دیگر اعضای جمله می‌آیند. برای نمونه برای پرسشی کردن عبارت زیر باید از واژه پرسشی "wann" در ابتدای جمله استفاده کرد تا به زمان به وقوع پیوستن یک فعالیت پی برد.

ich habe dir das Buch irgendwann gegeben.

من یک‌موقعی به تو کتاب را دادم.

در این مثال با یک جمله خبری در زمان حال کامل روبرو هستیم.

Wann habe ich dir das Buch gegeben?

چه‌موقع من کتاب را به تو دادم؟

برای سوالی کردن عبارت از واژه پرسشی "wann" در ابتدای جمله استفاده می‌شود.

در هنگام سوال از مفعول دارای حرف اضافه، حرف اضافه قبل از واژه پرسشی قرار می‌گیرد.

Du gehst mit jemandem ins Kino.

تو با کسی به سینما می‌روی.

در این مثال با یک جمله خبری در زمان حال ساده روبرو هستیم.

Mit wem gehst du ins Kino?

تو با چه کسی به سینما می‌روی؟ (حالت پرسشی)

در اینجا از حرف اضافه "mit" به همراه واژه پرسشی "wem" که حالت مفعولی غیر مستقیم (Dativ) واژه "wer" است، استفاده شده‌است.

باید توجه داشت که واژگان پرسشی نیز با توجه به حرف اضافه‌ای که بعد از آن قرار می‌گیرند صرف خواهند شد.

Das Geschenk ist für jemanden.

هدیه برای کسی است.

در این مثال با یک جمله خبری در زمان حال ساده روبرو هستیم.

Für wen ist das Geschenk?

هدیه برای چه کسی است؟

از حرف اضافه ''für' به همراه واژه پرسشی "wen" که حالت مفعولی مستقیم (Akkusativ) واژه "wer" است، استفاده شده‌است.

باید توجه داشت که در هنگام سوال از فاعل، فعل صرف‌شده در حالت سوم شخص مفرد به کار می‌رود.

Wer hat dir das Buch gegeben?

چه کسی کتاب را به تو داد؟

انواع ادات پرسشی با توجه به نقش‌های دستوری واژه

واژگان پرسشی را می‌توان در زبان آلمانی نیز مانند زبان فارسی بر اساس نقش گرامری‌ای که از آن سوال می‌کنند، دسته بندی کرد. به عنوان مثال برخی از واژگان پرسشی تنها فاعل‌ها و برخی دیگر تنها قیدهای زمان و مکان را مورد پرسش قرار می‌دهند.

سوال درباره فاعل

Wer hat dir das Buch gegeben? – Der Lehrer.

چه کسی به تو این کتاب را داد؟ - معلم.

در اینجا واژه پرسش "wer" (چه کسی) برای سوال از فاعل جمله در ابتدای جمله قرار گرفته‌است.

Was ist das? – Das ist ein Handy.

این چه چیزی است؟ [این چیه؟] - این یک موبایل است.

در اینجا واژه پرسش "was" (چه چیزی) برای سوال از فاعل جمله در ابتدای جمله قرار گرفته‌است.

برای آگاه شدن از فاعل (Subjekt) یک جمله باید از ادات پرسشی wer (چه کسی/که؟) یا was (چه/چه چیزی؟) استفاده کرد. این فاعل می‌تواند یک فرد یا شی باشد.

سوال درباره مفعول غیر مستقیم (Dativ)

Wem hast du das Buch gegeben? – Meiner Freundin.

تو کتاب را به چه کسی دادی؟ - به دوست‌دخترم.

با استفاده از واژه پرسشی wem (به چه کسی/به که؟) می‌توان مفعول غیر مستقیم (Dativ) را مورد سوال قرار داد.

باید توجه داشت که "wem" همان واژه پرسشی "wer" است که در حالت مفعولی غیر مستقیم (Dativ) مورد استفاده قرار گرفته و تنها برای سوال کردن درباره افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
(برای حالت مفعولی غیر مستقیم اشیا از واژه پرسشی was استفاده کنید.)

سوال درباره مفعول مستقیم (Akkusativ)

Wen habt ihr gesehen? – Unseren Trainer.

شما چه کسی را دیدید؟ - مربی‌مان را.

با استفاده از واژه پرسشی wen (چه کسی را/که را؟) می‌توان مفعول مستقیم (Akkusativ) را مورد سوال قرار داد.

باید توجه داشت که "wen" همان واژه پرسشی "wer" است که در حالت مفعولی مستقیم (Akkusativ) مورد استفاده قرار گرفته‌ و تنها برای سوال کردن درباره افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد.(برای حالت مفعولی غیر مستقیم اشیا از واژه پرسشی was استفاده کنید.)

سوال درباره مالکیت (Genetiv)

Wessen Auto ist das? – Das ist Toms Auto.

این ماشین برای چه کسی است؟ - این ماشین تام است.

با استفاده از واژه پرسشی wessen (برای چه کسی/مال که؟) می‌توان عبارت ملکی (Genetiv) را مورد سوال قرار داد و از مالک یا دارنده یک شی یا فرد اطلاع پیدا کرد.

سوال درباره مکان

Wo ist der Bahnhof? – Gleich um die Ecke.

ایستگاه قطار کجاست؟ - درست در آن گوشه.

Wohin geht ihr? – Wir gehen zum Bahnhof.

شما به کجا می‌روید؟ - ما به ایستگاه قطار می‌رویم.

Woher kommst du? – Ich komme aus Deutschland.

اهل کجا هستی؟ - من اهل آلمان هستم.

برای آگاهی از مکان یک عبارت می‌توان باتوجه به محتوای عبارت و همچنین فعالیتی که مورد سوال قرار گرفته است از واژگان پرسشی wo(کجا؟)، wohin (به کجا؟) یا woher (اهل کجا/از کجا؟) استفاده کرد.

سوال درباره زمان

Wann habt ihr gefrühstückt? – Um 7 Uhr.

شما چه موقع صبحانه خوردید؟ - ساعت 7.

واژه پرسشی wann (چه موقع/کی؟) نیز برای آگاهی از زمان وقوع یک فعالیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سوال درباره حالت (قید)

Wie geht es dir? – Gut.

چطوری؟ -خوب.

برای آگاهی از چگونگی انجام یک فعالیت و یا مورد سوال قرار دادن حالت یک پدیده می‌توان از واژه پرسشی wie (چگونه/چطور؟) استفاده کرد.

سوال درباره علت

Warum kommst du so spät? – Weil der Zug Verspätung hatte.

چرا تو اینقدر دیر آمدی؟ - چون قطار تاخیر داشت.

واژگان پرسشی ?warum/weshalb/wieso (چرا/چطور/چگونه؟) نیز برای آگاهی از چرایی و علت یک پدیده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سوال درباره دلیل یک اقدام

Wozu willst du Karate lernen? – Um mich zu verteidigen.

برای چه می‌خواهی کاراته یاد بگیری؟ - تا از خودم دفاع بکنم.

از واژه پرسشی ?wozu (برای چی؟) نیز برای آگاهی از علت انجام گرفتن یک فعالیت استفاده می‌گردد.

سوال گزینشی

Welches Auto gefällt dir besser? – Das rote.

کدام ماشین را بیشتر دوست داری؟ - قرمز را.

از واژه پرسشی welcher (کدام؟) برای مورد گزینش قرار دادن و جدا کردن یک پدیده از دیگر موارد استفاده می‌گردد.

جملات سوالی به همراه حرف اضافه

استفاده از (حروف اضافه + was) محاوره‌ای است و در زبان معیار بهتر است که از (حروف اضافه + wo) استفاده بشود.

Mit was kann ich helfen?

من با چه چیزی می‌توانم کمک بکنم؟

در واقع به جای عبارت بالا بهتر است که از عبارت زیر استفاده بشود:

Womit kann ich helfen?

من با چه چیزی می‌توانم کمک بکنم؟

توجه

هنگامی‌که حرف اضافه با یک مصوت آغاز می‌شود، باید حرف "r" بین قید پرسشی wo و حرف اضافه قرار بگیرد:

Woran denkst du?

به چه چیزی فکر می‌کنی؟

بخش قبل
جملات پرسشی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان