انواع قیدها در زبان آلمانی

انواع قیدها در زبان آلمانی

Typen von Adverbien


در این بخش با مثال‌هایی از کاربرد قیدهای زمان، مکان، حالت و ... در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد.

انواع قیدها

Typen von Adverbien

قیدها در زبان آلمانی به انواع متفاوتی تقسیم می‌شوند که در ادامه به دسته‌بندی آنها می‌پردازیم.

قیدهای مکان (Lokaladverbien)

قیدهای مکان در پاسخ ادات پرسش "?Wo/Wohin/woher" (کجا/ به کجا/ از کجا؟) داده می‌شوند. واژگان زیر به قیدهای مکان تعلق دارند:

معنی قید معنی قید
بیرون، خارج außen رو به بالا، به بالا aufwärts
آنجا dort آنجا da
دور fort داخل، درون drinnen
(تا) اینجا hierhin اینجا hier
جایی، یک جایی irgendwo عقب، پشت hinten
در کنار، همسایگی nebenan (سمت) چپ links
همه جا überall بالای oberhalb
جلو vorn پایین، زیر unten

Als wir ankamen, standen unsere Freunde ganz vorn an der Bühne.

دوستانمان وقتی که ما رسیدیم کاملا جلو در کنار صحنه ایستاده بودند.

در مثال بالا واژه "vorn" به معنای "جلو" قید مکان جمله است و به مکان وقوع یک اتفاق اشاره دارد.

قیدهای زمان (Temporaladverbien)

قیدهای زمان در پاسخ ادات پرسش "?Wann/Wie lange/Wie oft/Bis wann/Seit wann" (کی/ چه مدت/ هر چند وقت/ تا کی/ از چه موقع؟) داده می‌شوند. واژگان زیر به قیدهای زمان تعلق دارند:

معنی قید معنی قید
تا حالا bereits به زودی bald
سپس، بعد از آن danach تا به حال bisher
روزگاری، یک روزی einst پیش، قبل از آن davor
جمعه‌ها freitags سرانجام endlich
همیشه immer دیروز gestern
به تازگی neulich در این میان inzwischen
اغلب oft هرگز nie
فورا، بلافاصله sofort به طور منظم regelmäßig
روزانه، هر روز täglich همیشه stets
در حال حاضر، فعلا zurzeit کمی پیش vorhin

Gestern war ich mit Freunden auf einem Rockkonzert.

من دیروز با دوستان در یک کنسرت راک بودم.

در مثال بالا واژه "gestern" به معنای "دیروز" قید زمان جمله است و به زمان وقوع یک اتفاق اشاره دارد.

قیدهای اشاره‌کننده به علت (Kausaladverbien)

قیدهای اشاره‌کننده به علت در پاسخ ادات پرسش "?Wieso/Weshalb/Warum/Unter welcher Bedingung" (چگونه/چطور/چرا/در چه شرایطی؟) داده می‌شوند. واژگان زیر به قیدهای اشاره‌کننده به علت تعلق دارند:

معنی قید معنی قید
به این دلیل dadurch خب، پس also
بنابرین، پس demnach به این دلیل darum
از این رو، به این دلیل deshalb به این ترتیب demzufolge
به این ترتیب somit در نتیجه folglich
با این وجود trotzdem

Darum blieben Rolf und ich hinten stehen.

به این علت من و "رلف" عقب ایستادیم.

در مثال بالا واژه "darum" به معنای "به این علت" قید اشاره‌کننده به علت جمله است و به چرایی رخ دادن یک اتفاق اشاره دارد.

قیدهای حالت (Modaladverbien)

قیدهای حالت در پاسخ ادات پرسش "?Wie/Wie sehr/Wie viel" (چطور/چه اندازه/ چه مقدار؟) داده می‌شوند. واژگان زیر به قیدهای حالت تعلق دارند:

معنی قید معنی قید
بی‌اندازه، عمیقا äußerst متفاوت، طور دیگر anders
واضح، معرف حضور bekanntlich تقریبا، نزدیک (بود) beinahe
تقریبا fast همچنین، نیز ebenfalls
تمام، کاملا ganz به شرح زیر folgendermaßen
کافی genug دقیقا genauso
امیدوارم hoffentlich باعلاقه، با کمال میل gern
متاسفانه leider به ندرت، خیلی کم kaum
خیلی sehr احتمالا möglicherweise
شاید vielleicht این‌طور، چنین so
واقعا wirklich

Als wir ankamen, standen unsere Freunde ganz vorn an der Bühne.

دوستانمان وقتی که ما رسیدیم کاملا جلو در کنار صحنه ایستاده بودند.

در مثال بالا واژه "ganz" به معنای "کاملا" قید حالت جمله است و به چگونگی رخ دادن یک اتفاق اشاره دارد.

قیدهای موصولی (Relativadverbien)

از قیدهای موصولی برای ساخت جملات موصولی استفاده می‌گردد. واژگان زیر به قیدهای موصولی تعلق دارند:
...,wo, womit, wofür, worüber

معنی قید معنی قید
آنجا که wo چیزی که was
برای آنکه wofür به وسیله womit
که برای worüber که به وسیله woran

توجه

باید توجه داشت که معنی قیدهای موصولی (Relativadverbien) با توجه به محتوای جمله و اینکه در کنار چه فعلی قرار گرفتند، قابل تغییر است و معانی بالا یک تصویر کلی از معنای این قیدها ارائه می‌دهد.

Unsere Freunde warteten deshalb nicht da auf uns, wo wir uns verabredet hatten.

از این رو دوستان ما در آنجا که ما قرار گذاشته بودیم منتظر ما نماندند.

در مثال بالا واژه "wo" به معنای "آنجا که" قید موصولی جمله است. این قیدها جملات پایه و پیرو را به یکدیگر متصل می‌کنند و سبب کوتاه‌تر شدن جملات یا عبارات می‌گردند.

قیدهای ربطی (Konjunktionaladverbien)

با برخی از قیدها می‌توان جملات پایه و پیرو را به هم مرتبط ساخت و به آن علت که این قیدها کارکردی مانند حروف اضافه دارند، آنها را قیدهای ربطی می‌نامیم. واژگان زیر به قیدهای ربطی تعلق دارند:

معنی قید معنی قید
سپس، بعد از آن danach علاوه بر این، جز آن außerdem
در نتیجه folglich از این رو، به این دلیل deshalb
وگرنه، در غیر اینصورت sonst سرانجام، در نهایت schließlich
پیشتر، قبل از آن zuvor با این وجود trotzdem

Sie will den Sonnenuntergang sehen, deshalb ist sie jetzt am Strand.

او می‌خواهد غروب خورشید را ببیند و به همین علت الان در ساحل است

باید توجه داشت که ساختار جملاتی که پس از قیدهای ربطی قرار می‌گیرند تغییر شکل داده و فعل صرف‌شده قبل از فاعل و بعد از قید قرار می‌گیرد.

توجه

در بسیاری از موارد قیدهای اشاره‌کننده به علت همان قیدهای ربطی هستند. (به عنوان مثال ...,deshalb, daher, trotzdem) و تفاوت آنها در معنایی است که در جمله ایجاد می‌کنند.
...,, danach, deshalb, folglich, schließlich, trotzdem, zuvor

بخش قبل
انواع قیدها در زبان آلمانی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری آلمانی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان