اطلاعات مرتبط با ایالات متحده آمریکا

ایالات متحدهٔ آمریکا، کشوری در آمریکای شمالی است و پایتخت آن شهر واشینگتن دی. سی. است. آمریکا سومین کشور پرجمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

ساختار ایالتی و مناطق

States and Regions

مردم شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas