ضمایر شخصی در زبان ترکی استانبولی

ضمایر شخصی در زبان ترکی استانبولی

Şahıs Zamirleri


ضمیر کلمه‌ای است که برای جلوگیری از تکرار اسامی و به جای اسم در جمله از آن استفاده می شود. در این درس در رابطه با ضمایر شخصی و کاربرد آنها صحبت می‌شود.

ضمایر شخصی

Şahıs Zamirleri

ضمیر شخصی واژه‌ای است که برای جلوگیری از تکرار یک اسم (معمولا اسم فرد) در جمله جایگزین اسم خاص می‌شود. ساختار ضمایر شخصی در زبان ترکی تا حد زیادی مشابه فارسی است. در زبان ترکی دو نوع ضمایر شخصی داریم:
- ضمیر منفصل
- ضمیر متصل

ضمایر شخصی منفصل

ضمیر منفصل، ضمیری است که تنها به کار می‌رود و معنی مستقل دارد.ضمیرهای منفصل 6 عدد است. در جدول زیر ضمیرهای منفصل نشان داده شده است.

معادل فارسی شخص ضمیر ترکی
من اول شخص مفرد Ben
تو دوم شخص مفرد Sen
او سوم شخص مفرد O
ما اول شخص جمع Biz
شما دوم شخص جمع Siz
آنها سوم شخص جمع Onlar

نکته

ضمایر منفصل با حرف اضافه‌ها قابل جمع بستن هستند که در درس پسوندهای حرف اضافه مفصل توضیح خواهیم داد.

ضمایر شخصی متصل

ضمیر متصل، ضمیری است که به کلمهٔ دیگر می‌پیوندد و معنی مستقل ندارد. این ضمیر معمولاً به اسم و گاهی به فعل و حرف اضافه می‌پیوندد. هر ضمیر منفصل، ضمیر متصل خاص خود را می‌گیرد که از حروف صدادار و قوانین آن تبعیت می‌کند.

ضمیر متصل ضمیر جدا معادل فارسی
ım im um üm / yım yim yum yüm Ben من
sın sin sun sün Sen تو
ضمیر متصل ندارد O او
ız iz uz üz / yız yiz yuz yüz Biz ما
sınız siniz sunuz sünüz Siz شما
lar ler Onlar آنها

طبق تقسیم بندی حروف صدادار به kalın و ince هر یک از ضمایر متصل را طبق اصول برای کلمات مشخصی به کار می‌بریم.
اگر آخرین حرف صدادار کلمه‌ای که می‌خواهیم به آن ضمیر اضافه کنیم، یکی از حروف " a یا ı " باشد، برای ضمیر متصل آن کلمه، باید پسوندی را انتخاب کنیم که با صدای " ı " باشد.
اگر آخرین حرف صدادار کلمه یکی از حروف "e یا i" باشد برای ضمیر متصل آن کلمه، باید پسوندی را انتخاب کنیم که با صدای "i" باشد.

نکته

در ضمیرهای متصل اول شخص مفرد و اول شخص جمع، ضمیرهای "yım yim yum yüm" و "yız yiz yuz yüz" را برای اسم‌هایی استفاده می‌کنیم که دقیقا آخرین حرف آن‌ها صدادار باشد. در واقع کاربرد "y" این است که بین دو حرف صدادار قرار بگیرد و کلمه را قابل خواندن کند.

جدول زیر نحوه استفاده از ضمایر متصل و منفصل را در مثال‌های مختلف نشان می‌دهد.

مثال ضمیر متصل اسم/صفت ضمیر جدا
Ben doktorum / Ben sinirliyim um / yum doktor / sinirli Ben
Sen utangaçsın. sun utangaç Sen
O çalışkan - çalışkan O
Biz emekliyiz / Biz müdürüz uz / yuz emekli / müdür Biz
Siz yorgunsunuz sunuz yorgun Siz
Onlar mutlular lar / ler mutlu Onlar

نکته

برای ضمیر سوم شخص جمع (onlar) می‌توانید در حالت مثبت، ضمیر متصل را ننویسید.

ضمایر شخصی در زبان ترکی استانبولی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری ترکی استانبولی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان