ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی

İyelik zamirleri


از ضمایر ملکی برای اشاره به مالکیت نسبت به یک چیز استفاده می‌شود. در این درس به معرفی این ضمایر در زبان ترکی استانبولی می‌پردازیم.

ضمایر ملکی

İyelik zamirleri

ضمایر ملکی که در زبان ترکی استانبولی، رابطه مالکیت بین دو یا چند اسم را نشان می‌دهد. در زبان ترکی ضمایر ملکی به دو شکل ضمیر متصل (یل پسوند ملکی) و ضمیر منفصل در جمله استفاده می‌شوند.
جدول زیر ضمایر ملکی منفصل در زبان ترکی را نشان می‌دهد:

معنی معادل فارسی ضمیر ترکی
مال من ضمیر ملکی اول شخص مفرد Benim
مال تو ضمیر ملکی دوم شخص مفرد Senin
مال او (ضمیر ملکی سوم شخص مفرد (غایب Onun
مال ما ضمیر ملکی اول شخص جمع Bizim
مال شما ضمیر ملکی دوم شخص جمع Sizin
مال آنها ضمیر ملکی سوم شخص جمع Onların

Bu araba kimin? - Benim

این ماشین مال کیست؟ - مال من.

زبان ترکی همچنین دارای مجموعه‌ای از ضمایر ملکی متصل یا پسوندهای ملکی هم هست. این پسوندها به اسم می‌چسبند و مالکیت آن را نشان می‌دهند:

ضمیر وابسته ضمیر جدا
m – ım – im – um – üm Benim
n – ın – in – un – ün Senin
ı – i – u – ü / sı – si – su – sü Onun
mız – miz – muz – müz / ımız – imiz – umuz - ümüz Bizim
nız – niz – nuz – nüz / ınız – iniz – unuz - ünüz Sizin
ları - leri Onların

نکته

طبق تقسیم‌ بندی حروف صدادار به kalın و ince (ضخیم و نازک)، هر یک از ضمایر وابسته را طبق با توجه به آخرین حرف صدادار اسمی که به آن می‌چسبد به کار می‌بریم. در ضمیر ملکی اول و دوم شخص مفرد، اگر آخرین حرف کلمه صدادار بود، برای benim از m و برای senin از n استفاده می‌کنیم.

از پسوندهای ملکی یا ضمایر ملکی متصل در جمله تنها زمانی می‌توان به تنهایی استفاده کرد که جمله دارای یک فعل اصلی باشد. در صورتی که جمله فعلی نداشته باشد باید از ضمیر منفصل مناسب هم در کنار اسم استفاده کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Bu benim arabam.

این ماشین من است.

در این جمله با توجه به اینکه جمله فعل اصلی ندارد (جمله مسندی است) باید از ضمیر ملکی منفصل هم استفاده کرد.

Arabam bozuk.

ماشین من [ماشینم] خراب است.

در این جمله با توجه به آمدن فعل اصلی دیگر نیازی به استفاده از ضمیر ملکی منفصل نیست (گرچه آوردنش اشتباه نیست)

Onun kitabı

کتاب او

زمانی که به صورت عبارت (غیر جمله) از ضمیر متصل استفاده شده هم استفاده از ضمیر منفصل اجباری است.

توجه

در ضمیر سوم شخص مفرد 8 پسوند داریم که 4 تای آن‌ها برای کلماتی است که آخرین حرف آن‌ها صدادار باشد که با حرف میانجی s مشخص شده‌اند.
sı si su sü
و بقیه‌ی پسوندهای سوم شخص مفرد برای کلمه‌هایی هستند که آخرین حرف آن‌ها بی‌صدا است.

نکته

برای تمامی ضمیرها:

1: اگر آخرین حرف صدادار کلمه‌ای که می‌خواهیم به آن ضمیر اضافه کنیم، یکی از حروف " a یا ı " باشد، برای ضمیر وابسته آن کلمه، باید پسوندی را انتخاب کنیم که با صدای " ı " باشد.

2: اگر آخرین حرف صدادار کلمه یکی از حروف "e یا i " باشد برای ضمیر متصل آن کلمه، باید پسوندی را انتخاب کنیم که با صدای " i " باشد.

3: اگر آخرین حرف صدادار کلمه یکی از حروف " o یا u " باشد برای ضمیر متصل آن کلمه، باید پسوندی را انتخاب کنیم که با صدای " u " باشد.

4: اگر آخرین حرف صدادار کلمه یکی از حروف " ö یا ü " باشد برای ضمیر متصل آن کلمه، باید پسوندی را انتخاب کنیم که با صدای " ü " باشد.

توجه

برای ضمیر اول شخص جمع و دوم شخص جمع هم به صدادار بودن یا نبودن کلمه دقت می‌کنیم چون آن‌ها هم 8 ضمیر دارند که 4 تای آن‌ها برای کلماتی است که آخرین حرف آن‌ها صدادار باشد.
mız miz muz müz و ımız imiz umuz ümüz
Bizim arabamız
Sizin öğrenciniz

واژه با حرف آخر صدادار واژه با حرف آخر بی‌صدا
Benim babam Benim avukatım
Senin annen Senin evin
Onun kedisi Onun adı
Bizim sitemiz Bizim şirketimiz
Sizin bekçiniz Sizin telefonunuz
Onların bahçeleri Onların öğretmenleri
بخش قبل
ضمایر ملکی در زبان ترکی استانبولی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری ترکی استانبولی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان