افعال تهی در زبان انگلیسی

افعال تهی در زبان انگلیسی

Delexical Verbs


در زبان انگلیسی چند فعل بسیار پرکاربرد داریم که به تنهایی معنایی ندارند و معنایشان را از اسم بعد از خود می‌گیرند. در این درس با این افعال تهی آشنا خواهیم شد.

افعال تهی

Delexical Verbs

افعال تهی یا مصنوعی (dummy or delexical verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که به تنهایی معنایی ندارند و معنی آنها به اسم بعد از خودشان وابسته است. دلیل این که به این افعال "تهی" گفته می‌شود این است که معنی از فعل گرفته شده (فعل از معنی تهی می‌شود) و به اسم بعد از آن داده می‌شود. پرکاربردترین افعال تهی در انگلیسی عبارتند از:

 • have
 • take
 • make
 • give
 • go
 • do

I took a shower. = I showered.

من دوش گرفتم.

She had a drink. = She drank something.

او چیزی نوشید.

در اغلب اوقات قبل از اسم همراه با فعل مورد نظر، یک صفت قرار می‌گیرد، مثلا:

I took a cold shower.

من دوش آب سردی گرفتم.

She had a nice, refreshing drink.

او چیزی خوب و سرحال آور نوشید.

فعل تهی have

از فعل have به عنوان فعل تهی در معانی مختلفی استفاده می‌شود. در دسته‌بندی زیر می‌توانید اسامی که با این فعل می‌آیند مشاهده کنید:

 • غذا و نوشیدنی: a meal, breakfast, lunch, dinner, a snack, a cup of tea
 • گفت‌وگو: a chat, a conversation, a discussion, a talk
 • شست‌وشو: a bath, a shower, a wash, a scrub
 • استراحت کردن: a break, a holiday, a rest
 • مخالفت کردن: an argument, a dispute, a fight, a quarrel

I had a good breakfast before I left home.

قبل از اینکه از خانه بروم صبحانه مفصلی خوردم.

We had a long talk about the problem.

ما درباره مسئله صحبت طولانی مدتی داشتیم.

The kids should have a bath before they go to bed.

بچه‌ها باید قبل از خوابیدن دوش بگیرند.

She generally had a short holiday in July or August.

او معمولا در ژوئیه یا اوت تعطیلات کوتاهی داشت.

They had a serious quarrel about their father’s will.

آنها در رابطه با وصیت نامه پدرشان دعوای جدی کردند.

همچنین از فعل have به همراه اسم‌هایی که شکل فعلی یکسانی دارند (مثل ... look, bite)، یعنی هم اسم هستند هم فعل، استفاده می‌شود، مثلا:

I think you should have a look at this.

فکر کنم بهتر است نگاهی به این بیندازی.

She had a bite of the cake.

او گازی به کیک زد.

I’m thirsty. I’m going to have a drink of water.

من تشنه‌ام. می‌خواهم یک لیوان آب بنوشم.

I had a listen to that new CD in the car.

در ماشین به آن سی دی جدید گوش دادم.

They are going to have a swim.

آنها می‌خواهند به شنا بروند. [شنا کنند.]

فعل تهی take

از فعل take به معانی مختلفی استفاده می‌شود. در دسته‌بندی زیر می‌توانید اسامی که با این فعل می‌آیند را مشاهده کنید:

 • شست‌وشو: a bath, a shower, a wash
 • استراحت کردن: a break, a holiday, a rest

I always take a cold shower in the morning.

من همیشه صبح‌ها دوش آب سرد می‌گیرم.

You look tired. You need to take a break.

تو خسته به نظر می‌رسی. لازم است استراحتی داشته باشی. [استراحت کنی]

همچنین به همراه کلمات زیر نیز از فعل تهی take استفاده می‌گردد:

We took hundreds of photographs on holiday.

ما در تعطیلات چند صد عکس گرفتیم.

Jane always takes care of her baby sister.

"جین" همیشه از خواهر کوچکش مراقبت می‌کند.

همچنین از فعل have به همراه اسم‌هایی که شکل فعلی یکسانی دارند (مثل ... look, bite)، یعنی هم اسم هستند هم فعل، استفاده می‌شود، مثلا:

I think you should take a look at this.

من فکر می‌کنم بهتر است نگاهی به این بیندازی.

Let’s take a walk.

بیا برویم قدم بزنیم.

They are going to take a swim.

آنها می‌خواهند به شنا بروند (شنا کنند).

فعل تهی give

از فعل give به معانی مختلفی استفاده می‌شود. در دسته‌بندی زیر می‌توانید اسامی که با این فعل می‌آیند را مشاهده کنید:

 • سر و صداها: a cry, a laugh, a scream, a shout, a whistle
 • حالات چهره: a smile, a grin, a look, a glance
 • ضربه زدن: a kick, a punch, a slap, a push, a knock, a blow
 • اعمال محبت آمیز: a hug, a kiss, a stroke
 • گفت‌وگو: some advice, an answer, some information, an interview, a lecture, some news, a report, a speech, a talk, a warning

She gave a loud laugh.

او بلند خندید.

John gave a happy smile.

"جان" لبخندی از روی خوشحالی زد.

He gave me a nasty kick on the leg.

او لگد بدی به پای من زد.

She gave the children a goodnight kiss and put them to bed.

او بچه‌ها را به منظور شب بخیر گفتن بوسید و آنها را در تختخواب گذاشت.

I have to give a speech at the meeting tomorrow.

من فردا مجبورم در جلسه سخنرانی کنم.

فعل تهی make

از فعل make به معانی مختلفی استفاده می‌شود. در دسته‌بندی زیر می‌توانید اسامی که با این فعل می‌آیند را مشاهده کنید:

 • گفت‌وگو و سر و صدا: a comment, an inquiry, a noise, a point, a promise, a sound, a speech, a suggestion
 • برنامه‌ها: arrangements, a choice, a decision, a plan, plans, an appointment, a date

Try not to make a noise.

سعی کنید صدایی از خود درنیاورید.

They made arrangements to meet the next day.

آنها برنامه‌ریزی کردند که روز بعد همدیگر را ببینند.

فعل تهی go

از ترکیب go با افعال ing-دار برای بیان کارهای روزمره و رایج استفاده می‌شود، مثلا:

We usually go walking at the weekend.

ما معمولا آخر هفته به پیاده‌روی می‌رویم.

He goes running every evening after supper.

او هر شب بعد از شام می‌دود.

Mum’s out. She’s gone shopping.

مامان بیرون است. به خرید رفته است.

از عبارت "go far a" به همراه یک فعل برای توصیف کارهایی استفاده می‌شود که در مفهوم خود حرکت و جا به جایی را داشته باشند.

 • go for a jog
 • go for a ride
 • go for a swim
 • go for a run
 • go for a stroll
 • go for a walk

I want to get out of here. Let’s go for a walk.

من می‌خواهم از اینجا بروم. بیا برویم قدم بزنیم.

He’s gone for a ride on his bike.

او برای دوچرخه سواری رفته است.

فعل تهی do

از ترکیب do the با یک فعل ingدار برای انجام کاری، به خصوص کارهای خانه استفاده می شود، مثلا:

It’s your turn to do the cooking.

نوبت توست که آشپزی کنی.

You do the washing up and I’ll do the drying.

تو لباس‌ها رو بشوی و من آن‌ها را خشک می‌کنم.

واژه‌ای که بعد از فعل do می‌آید، ممکن است ing-دار نباشد:

I need to do a few jobs around the house.

لازم است چند کار در خانه انجام دهم.

I can’t come out this evening. I have a lot of work to do.

من امشب نمی‌توانم بیرون بروم. خیلی کار برای انجام دارم.

همچنین از فعل do به همراه یک اسم زمانی استفاده می‌شود که کار انجام شده روی اسم مشخص و واضح باشد و معنای فعل do با توجه به اسم مشخص باشد، مثلا:

I’ll have to do my hair before we go out. = I’ll have to brush my hair.

قبل از اینکه بیرون برویم باید موهایم را درست کنم.

Have you done your teeth? = Have you cleaned your teeth?

آیا دندان‌هایت را مسواک زده‌ای؟

دقت داشته باشید که جمله‌ای مثل "?Have you done the car" با توجه به این که در چه بافتی آمده می‌تواند یکی از این معانی را داشته باشد:
?Have you washed the car (آیا ماشین را شسته‌ای؟)
?Have you mended the car (آیا ماشین را تعمیر کرده‌ای؟)
?Have you put petrol in the car (آیا ماشین را بنزین زده‌ای؟)

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال تهی در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
 • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
 • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
 • گرامر و لغت دانی
 • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان