اطلاعات مرتبط با ایالات متحده آمریکا

اطلاعات مرتبط با ایالات متحده آمریکا

United States of America


ایالات متحدهٔ آمریکا، کشوری در آمریکای شمالی است و پایتخت آن شهر واشینگتن دی. سی. است. آمریکا سومین کشور پرجمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است.

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ساختار ایالتی و مناطق
States and Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ساختار ایالتی و مناطق
States and Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان