اطلاعات کشورها آلمانی

اطلاعات کشورها آلمانی

در رابطه با کشورهای آلمانی زبان بیشتر بدانید!


بخش اطلاعات کشورها، زبان آموز را با فرهنگ، ساختار سیاسی، تاریخ، اقتصاد، نظام قضایی، مردم و به طور اطلاعات مورد نیاز برای مسافرت یا زندگی در کشورهای آلمانی زبان آشنا می کند.

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ایالات
States

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ایالات
States

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان