اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان فرانسه زبان فرانسه

اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های زبان فرانسه زبان فرانسه

Idioms


در این بخش میتوانید به مجموعه‌ای دسته‌بندی شده از اصطلاحات و ضرب المثل‌های زبان فرانسه دسترسی داشته باشید.

اصطلاحات استعاره‌ای

در این بخش با اصطلاحات استعاره‌ای فعلی، اسمی، صفتی و قیدی در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

حیوانات مزرعه

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با حیوانات مزرعه در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

حیوانات مختلف

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با حیوانات مختلف در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

میوه‌ها

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با میوه‌ها در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

سبزیجات

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با سبزیجات در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

درخت، درختچه و گل

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با درختان و گل‌ها در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

عناصر چهارگانه

در این بخش با اصطلاحات کاربردی مرتبط با عناصر چهارگانه طبیعت (هوا، آب، آتش و خاک) در زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان