کشورها، زبان ها و مردم

Countries, languages, and people
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 Peru /pəˈruː/ پرو اسم
2 Irish /ˈaɪrɪʃ/ ایرلندی صفت
3 Russia /ˈrʌʃə/ روسیه اسم
4 Russian /ˈrʌʃn/ روسی [وابسته به روسیه و مردم آن] صفت
5 Korean /kɔˈriən/ کره‌ای [وابسته به کره و مردم آن] صفت
6 polish /ˈpɑlɪʃ/ لهستانی [وابسته به لهستان و مردم آن] صفت
7 polish /ˈpɑlɪʃ/ زبان لهستانی اسم
8 Chile /ˈtʃɪli/ شیلی اسم
9 country /ˈkʌn.tri/ کشور اسم
10 Danish /ˈdeɪnɪʃ/ دانمارکی صفت
11 Israeli /ɪzˈreɪli/ اسرائیلی صفت
12 Peruvian /pəˈruːviən/ پرویی اهل کشور پرو صفت
13 Spain /speɪn/ اسپانیا اسم
14 Singapore /ˈsɪŋəˌpɔr/ سنگاپور (کشوری در جنوب شرقی آسیا) اسم
15 Greek /grik/ یونانی اهل یونان، [وابسته به کشور و مردم یونان] صفت
16 Italian /ɪˈtæljən/ ایتالیایی [وابسته به ایتالیا و مردم آن] صفت
17 Spanish /ˈspænɪʃ/ اسپانیایی [وابسته به اسپانیا و مردم آن] صفت
18 Dutch /dʌtʃ/ هلندی صفت
19 England /ˈɪŋglənd/ انگلستان انگلیس اسم
20 Taiwan /ˈtaɪˈwɑn/ تایوان اسم
21 Australia /ɔˈstreɪljə/ استرالیا اسم
22 Spanish /ˈspænɪʃ/ زبان اسپانیایی اسم
23 continent /ˈkɑnt.ən.ənt/ قاره اسم
24 Vietnam /ˌvjetˈnæm/ ویتنام اسم
25 Chilean /ˈtʃɪliən/ شیلیایی صفت
26 Italy /ˈɪtəli/ ایتالیا اسم
27 Thai /taɪ/ اهل تایلند تایلندی اسم
28 Thai /taɪ/ تایلندی [وابسته به تایلند و مردن آن] صفت
29 Canada /ˈkænədə/ کانادا اسم
30 English /ˈɪŋglɪʃ/ انگلیسی [وابسته به انگلیس و مردم آن] صفت
31 Germany /ˈʤɜrməni/ آلمان اسم
32 Thailand /ˈtaɪˌlænd/ تایلند اسم
33 English /ˈɪŋglɪʃ/ زبان انگلیسی اهل انگلیس اسم
34 Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/ ویتنامی صفت
35 Mexican /ˈmɛksəkən/ اهل مکزیک مکزیکی اسم
36 Japan /ʤəˈpæn/ ژاپن اسم
37 China /ˈʧaɪnə/ چین اسم
38 Arab /ˈærəb/ عرب عرب زبان اسم
39 Australian /ɔˈstreɪljən/ استرالیایی اسم
40 Mexican /ˈmɛksəkən/ مکزیکی [وابسته به مکزیک و مردم آن] صفت
41 Taiwanese /ˈtaɪwɑˈniz/ تایوانی صفت
42 Indonesia /ˌɪndəˈniːʒə/ اندونزی اسم
43 Mexico /ˈmɛksəˌkoʊ/ (کشور) مکزیک اسم
44 Philippines /ˈfɪlɪpiːnz/ فیلیپین اسم
45 Japanese /ˌʤæpəˈniz/ ژاپنی [وابسته به ژاپن و مردم آن] صفت
46 United States of America /juˈnaɪtəd steɪts ʌv əˈmɛrəkə/ ایالات متحده امریکا اسم
47 Colombia /kəˈlʌmbiə/ کلمبیا اسم
48 Arabic /ˈærəbɪk/ عرب زبان عربی اسم
49 France /fræns/ فرانسه اسم
50 Panama /ˈpænəmɑː/ پاناما اسم
51 Brazil /brəˈzɪl/ برزیل اسم
52 Argentina /ˌɑrʤənˈtinə/ آرژانتین اسم
53 Chinese /ʧaɪˈniz/ چینی صفت
54 Indonesian /ˌɪndəˈniːʒn/ اندونزیایی وابسته به اندونزی صفت
55 Portuguese /ˈpɔrʧəˌgiz/ زبان پرتقالی اسم
56 Filipino /ˌfɪləˈpinoʊ/ فیلیپینی صفت
57 Cuba /ˈkjuːbə/ کوبا اسم
58 Portuguese /ˈpɔrʧəˌgiz/ پرتغالی [وابسته به پرتغال و مردم آن] صفت
59 Austria /ˈɔːstriə/ اتریش اسم
60 Asia /ˈeɪʒə/ آسیا اسم
61 Brazilian /brəˈzɪljən/ برزیلی [وابسته به برزیل و مردم آن] صفت
62 Canadian /kəˈneɪdiən/ کانادایی [مربوط به کانادا] صفت
63 Venezuela /ˌvenəˈzweɪlə/ ونزوئلا اسم
64 Iraqi /ɪˈræki/ عراقی صفت
65 people /ˈpiː.pəl/ مردم چند نفر، افراد اسم
66 French /frɛnʧ/ فرانسوی صفت
67 Swiss /swɪs/ سوئیسی [وابسته به کشور سوئیس و مردم آن] صفت
68 Holland /ˈhɑlənd/ هلند اسم
69 Swiss /swɪs/ اهل سوئیس سوئیسی اسم
70 language /ˈlæŋ.gwɪdʒ/ زبان اسم
71 British /ˈbrɪtɪʃ/ بریتانیایی انگلیسی اسم
72 South Korea /saʊθ kɔˈriə/ کره جنوبی اسم
73 Egypt /ˈiːdʒɪpt/ مصر (کشور) اسم
74 Venezuelan /ˌvenəˈzweɪlən/ ونزوئلایی صفت
75 Cuban /ˈkjuːbən/ کوبایی صفت
76 Egyptian /ɪˈʤɪpʃən/ مصری [وابسته به مصر]، زبان مصری صفت
77 Turkish /ˈtɜrkɪʃ/ زبان ترکی استانبولی اسم
78 Switzerland /ˈswɪtsərlənd/ سوئیس اسم
79 Turkish /ˈtɜrkɪʃ/ ترک [وابسته به کشور ترکیه و مردم آن] صفت