احوالپرسی و سایر عبارات کاربردی

Greetings and other useful phrases
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 Thanks /θæŋks/ ممنون ممنونم جمله
2 good afternoon /ˌgʊd.æf.tərˈnuːn/ ظهر بخیر بعد از ظهر بخیر حرف ندا
3 Fine, thanks. /faɪn, θæŋks./ خوبم، ممنون. جمله
4 hello /heˈloʊ/ سلام حرف ندا
5 Happy New Year! /ˈhæpi nju jɪr!/ سال نو مبارک! جمله
6 good evening /ˌgʊdˈiːv.nɪŋ/ عصر بخیر حرف ندا
7 sorry /ˈsɑr.i/ متاسف متاثر صفت
8 good morning /ˌgʊdˈmɔr.nɪŋ/ صبح بخیر حرف ندا
9 good night /ˌgʊdˈnɑɪt/ شب بخیر شب خوش حرف ندا
10 hi /hɑɪ/ سلام حرف ندا
11 goodbye /gʊdˈbɑɪ/ خداحافظ خدا نگهدار حرف ندا
12 take care /teɪk kɛr/ مراقب خودت باش! به سلامت! خداحافظ حرف ندا
13 please /pliːz/ لطفا خواهشا حرف ندا
14 pretty /ˈprɪt̬.i/ خیلی بسیار، کاملا قید
15 good /gʊd/ خوب صفت
16 Thank you /ˈθæŋ.kˌjuː/ متشکرم ممنونم، سپاسگزارم عبارت
17 sleep well /sliːp wɛl/ خوب بخوابی شب بخیر حرف ندا
18 every day /ˈɛvəri deɪ/ هر روز قید
19 How about you? /haʊ əˈbaʊt ju?/ شما چطور؟ جمله
20 see you soon /si ju sun/ به زودی می‎بینمت عبارت
21 How are you? /haʊ ər ju/ حال شما چطور است؟ چطوری؟ عبارت
22 good luck /gʊd lʌk/ موفق باشی اسم