حروف ربط

Conjunctions and connecting words
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 like /lɑɪk/ شبیه مانند، مثل حرف اضافه
2 when /wen/ درحالی که زمانی که، هر وقت، وقتی حرف ربط
3 although /ɔːlˈðoʊ/ اما حرف ربط
4 because /bɪˈkɒz/ چون زیرا، برای اینکه حرف ربط
5 too /tu/ هم همچنین قید
6 and /ænd/ و [حرف ربط] حرف ربط
7 conjunction /kənˈdʒʌŋk.ʃən/ حرف ربط (دستور زبان) اسم
8 also /ˈɔːl.soʊ/ همچنین علاوه بر این قید
9 after /ˈæf.tər/ بعد از پس از، در نتیجه حرف اضافه
10 after /ˈæf.tər/ بعد از بعد از آن قید
11 though /ðoʊ/ با اینکه با وجود اینکه، گرچه، اما حرف ربط
12 before /bɪˈfɔːr/ قبل از حرف اضافه
13 than /ðæn/ از نسبت به حرف اضافه
14 as well /æz wel/ هم همچنین قید
15 but /bʌt/ اما ولی حرف ربط
16 even /ˈIː.vən/ حتی قید
17 so /soʊ/ بنابراین لذا، به همین خاطر حرف ربط
18 only /ˈoʊn.li/ فقط تنها قید
19 if /ɪf/ اگر حرف ربط